Regulamin uroczystości

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Uroczystości wręczenia dyplomów (zwane dalej „Uroczystością”) jest Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowowiejskiej 20, 00-653 Warszawa.
 2. Dane kontaktowe do Organizatora to WIBHIŚ PW, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, e-mail: sekretariat.wibhis@pw.edu.pl, numer telefonu: +48 22 234 7887
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został zamieszczony na stronie is.pw.edu.pl/absolwentowka2022/ (zwanej dalej „Stroną Internetową”) i określa prawa oraz obowiązki jej Uczestników oraz prawa i obowiązki Organizatora.
 4. Uroczystość odbędzie się w dniu 8 października 2022 r. o godz. 13.00 w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-653 Warszawa.
 5. Uczestnikiem Uroczystości może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”).

2. Warunki Uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Uroczystości jest wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod odnośnikiem podanym na Stronie Internetowej prawidłowymi i zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Uczestnika. Wypełnienie formularza rejestracyjnego powinno być realizowane z adresu e-mail w domenie @pw.edu.pl (e-mail studencki). 
 2. Akceptacja uczestnictwa przez organizatora Uroczystości.
 3. Z chwilą dokonania prawidłowego zgłoszenia Organizator (przy wsparciu Koła naukowego Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej) na adres e-mail podany w trakcie rejestracji uczestnictwa w Uroczystości prześle wiadomość e-mail z potwierdzeniem prawa Uczestnika do uczestnictwa w Uroczystości.
 4. Termin przesyłania formularza rejestracyjnego upływa w dniu 30.09.2022 r. lub wcześniej, po wyczerpaniu puli dostępnych miejsc.
 5. Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona. O udziale w Uroczystości decyduje kolejność zgłoszeń; po wyczerpaniu puli miejsc Organizator może odmówić rejestracji uczestnictwa nowym zgłaszającym. Odmowa rejestracji następuje poprzez brak możliwości wysłania formularza rejestracyjnego a także publikację stosownego komunikatu na stronie internetowej.

3. Rezygnacja z udziału w Uroczystości Zmiana danych Uczestnika

 1. Ze względu na ponoszony przez Organizatorów koszt wypożyczenia togi oraz przygotowania biretu, rezygnacja z udziału w Uroczystości możliwa jest do dnia 20.09.2022 r. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym Organizator pobierze opłatę manipulacyjną równą kosztowi wypożyczenia togi oraz przygotowania biretu.
 2. Informację o rezygnacji należy przesłać mailem na adres Organizatora.

4. Odpowiedzialność Organizatora. Prawa Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Uroczystości zgodne z opisem na Stronie Internetowej. Organizator ustala program Uroczystości oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Uroczystości, nawet w dniach, w których odbywa się Uroczystości, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 2. Zmiany w programie Uroczystości nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Uroczystości w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Uroczystości, który uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg wydarzenia, w szczególności znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

5. Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas Uroczystości do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń przedstawicieli Organizatora.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywają się Uroczystość.
 4. Dokonując zgłoszenia Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Uroczystość może być fotografowana lub filmowana. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji materiałów z Uroczystości na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej i Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.
 5. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu: organizacji i przeprowadzenia Uroczystości (w tym stworzenia listy uczestników), otrzymywania korespondencji dotyczącej Uroczystości, utrwalania jego wizerunku przez Organizatora poprzez fotografowanie oraz filmowanie Uroczystości, używania, przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku przez Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Organizatora w tym do promowania Uroczystości w każdy wybrany przez Organizatora sposób (plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.). Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku.
 6. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością Organizatora. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi, zobowiązana jest poinformować o tym fakcie Organizatora do dnia 30.09.2022 r. na adres mailowy Organizatora.

6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie. W takim przypadku po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie na Stronie Internetowej każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny zostanie poinformowany (na adres email podany w zgłoszeniu) o ewentualnych zmianach.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres sekretariat.wibhis@pw.edu.pl Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości informującej o zmianie Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.08.2022 r.
Zmiana rozmiaru fontu