Rekrutacja na kierunek BIOGOSPODARKA studia stacjonarne II stopnia.

 

Terminarz działań rekrutacyjnych na studia stacjonarne II stopnia

11.01.2021 początek zapisów, wnoszenia opłat rekrutacyjnych przesyłania przez Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IRK) wymaganych dokumentów,

03.02.2021 koniec zapisów i przesyłania poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IRK) wymaganych dokumentów.

Zasady przyjęć

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magister­skich oraz
 • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmują Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Aby zostać studentem Politechniki Warszawskiej należy spełnić następujące warunki:

 1. Zarejestrować się internetowo, jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej,
 2. Załączyćpoprzez IKR wymagane dokumenty w terminie trwania rekrutacji,
 3. Poddać się dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej, która może być różna dla poszczególnych kierunków,
 4. Odebrać informację o wpisie na listę studentów,
 5. Dostarczyć orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.

Wymagania wstępne dla kandydatów na kierunku BIOGOSPODARKA:

Na studia mogą być przyjęci Kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, którzy uzyskali efekty kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich (tytuł zawodowy inżyniera, magistra inżyniera lub równorzędny).

Zakłada się, że warunkiem wstępnym przyjęcia na studia II stopnia jest osiągnięcie przez kandydatów efektów kształcenia na kierunku „Biogospodarka” I stopnia na Wydziale IBHiIŚ PW. W przypadku deficytu efektów kształcenia kandydata, Komisja Rekrutacyjna ustala zakres uzupełnień, który obejmuje moduły kształcenia z programu studiów I stopnia na kierunku Biogospodarka łącznie na sumę co najwyżej 30 ECTS.

Dopuszcza się aplikowanie kandydatów na studia II stopnia na kierunku Biogospodarka, którzy ukończyli następujące kierunki kształcenia o zbliżonym profilu programowym:

 • Inżynieria Środowiska,
 • Biotechnologia,
 • Technologia Chemiczna,
 • Inżynieria Chemiczna i Procesowa,
 • Inżynieria Materiałowa.

Składanie dokumentów:

Zarejestrowani w systemie rekrutacyjnym kandydaci muszą, po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, załączyć poprzez IKR skany/zdjęcia wymaganych dokumentów, najpóźniej do godziny 15:00 następnego dnia roboczego po ostatnim dniu przyjmowania zapisów.

Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia w PW, których obrona pracy dyplomowej odbyła się po 22 lutego 2020 r. (kandydaci na studia od października 2020 r.) lub po 1 października 2020 r. (kandydaci na studia od lutego 2021 r.)  i zadeklarowali ten stan w zgłoszeniu rejestracyjnym, załączają poprzez Indywidualne konto Rekrutacyjne (IKR) następujące dokumenty:

 • życiorys (CV), uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 • dyplom lub oświadczenie o ukończeniu studiów w Politechnice Warszawskiej zawierające datę ukończenia studiów.

Pozostali kandydaci na studia będący absolwentami uczelni działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego, dostarczają dodatkowo, oprócz dokumentów wymienionych powyżej (z wyjątkiem dyplomu/zaświadczenia  o ukończeniu studiów w PW) także skan dyplomu ukończenia studiów inżynierskich wraz z suplementem. W przypadku gdy uczelnia nie zdążyła wydać dyplomu ukończenia studiów dopuszcza się, do celów procesu kwalifikacyjnego, złożenia zaświadczenia o zdaniu  (złożeniu) egzaminu dyplomowego wydane przez uczelnię dyplomującą. Przedstawienie oryginału dyplomu jest niezbędne dla dopuszczenia do immatrykulacji.

Niezłożenie któregokolwiek z ww. dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować nierozpatrywanie zgłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne pod adresem:

https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-II-stopnia/Zasady-przyjec

Zmiana rozmiaru fontu