Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Biogospodarka i Environmental Engineering.

Informacje o rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska w dniu 11 stycznia 2022 roku rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia na kierunkach: Biogospodarka i Environmental Engineering (studia w j.angielskim).

 

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem systemu internetowego dostępnego pod adresem: www.zapisy.pw.edu.pl , który będzie otwarty w okresie od 11.01.2022 do 04.02.2022.

WAŻNE: Osoby, które w tym terminie nie zarejestrują się w internetowym systemie rekrutacyjnym i nie uiszczą opłaty rekrutacyjnej, nie będą mogły uczestniczyć w rekrutacji na studia.

Po zarejestrowaniu się w internetowym systemie rekrutacyjnym i dokonaniu wpłaty (do dnia 04.02.2022), kandydaci MUSZĄ złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Dokumenty będą przyjmowane w terminie od 11.01.2022 do 11.02.2022 w godz. 9:15 – 15:00 na kierunek Biogospodarka w pokoju 109, na kierunek Environmental Engineeering  w pok. 136.

Spis wymaganych dokumentów:

 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (ewentualnie studiów drugiego stopnia) wraz z suplementem lub oświadczenie o ukończeniu studiów zawierające datę ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów,
 • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 • dokumentacje prac własnych, certyfikaty, inne dyplomy lub ewentualne deklaracje preferencji
  specjalności,
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),
 • dokument tożsamości (do wglądu).

Kandydaci posiadający dyplom uzyskany poza polskim systemem szkolnictwa wyższego są zobowiązani również do przekazania wraz z dyplomem dokumentu legalizacyjnego lub Apostille oraz, w przypadku posiadania dyplomu wydanego w języku innym niż język angielski, tłumaczenia dyplomu na język polski wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim, mają obowiązek udokumentowania znajomości tego języka na poziomie co najmniej B2 poprzez przedstawienie certyfikatu językowego. Lista uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie internetowej PW w zakładce Kształcenie → Studia II stopnia.

UWAGA! Do celów rekrutacji Uczelnia nie pobiera oryginałów dyplomów i suplementów, ale jedynie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Prosimy o przygotowanie kopii przed składaniem dokumentów i okazanie oryginału w czasie składania dokumentów, a osoba przyjmująca dokumenty poświadczy kopie za zgodność z oryginałem.

Podobna zasada dotyczy również certyfikatów językowych i dokumentów legalizacyjnych.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Wymaganiem koniecznym do przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz
 • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

Uznaje się, że takie kompetencje posiadają:

 • kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku studiów, co studia drugiego stopnia, na które aplikują,
 • kandydaci, którzy ukończyli studia na kierunkach o zakresie programowym zbliżonym do kierunku studiów drugiego stopnia (zob. Tabela), jeżeli po uzupełnieniu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS, możliwe będzie uzyskanie przez nich dyplomu ukończenia tych studiów,
 • kandydaci, którzy potwierdzili efekty uczenia się w procedurze ustalonej przez Senat i uznano, że umożliwiają one uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS,
 • inni kandydaci, których kompetencje uzyskane w sposób formalny, pozaformalny lub nieformalny, komisja oceni jako umożliwiające uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty, w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS.

 

Szczegółowe zasady przyjęć na studia II stopnia 2021/2022 są dostępne pod adresem:www.pw.edu.pl

 

Ogłoszenie wyników kwalifikacji nastąpi do dnia 18.02.2022

Kontakt:

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 1. Nowowiejska 20, 00-665 Warszawa

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Dr hab. inż. Agnieszka Machowska – dziekan.studia.wibhis@pw.edu.pl

 

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Dr inż. Piotr Ziętek – piotr.zietek@pw.edu.pl

 

Dziekanat

Iwona Lateckaiwona.latecka@pw.edu.pl

Tel. 22 234 75 97

 

Biuro ds. Przyjęć na Studia

Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
pl. Politechniki 1, pok. 66
tel. 22 629-60-70, 22 234-7412
fax. 22 234-7429
e-mail: rekrutacja@pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu