Rekrutacja na Studia Stacjonarne II stopnia oraz Studia Niestacjonarne I i II stopnia

Studia Stacjonarne II stopnia oraz Studia Niestacjonarne I i II stopnia

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl

w terminie: od 01.08.2023 do 28.08.2023.

WAŻNE: Osoby, które w tym terminie nie zarejestrują się w internetowym systemie rekrutacyjnym i nie uiszczą opłaty rekrutacyjnej, nie będą mogły uczestniczyć w rekrutacji na studia.

Po wypełnieniu i przesłaniu zgłoszenia kandydat otrzymuje swój numer identyfikacyjny oraz indywidualny numer konta dla wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Dla kandydata zakładana jest jego strona, do której ma stały dostęp, może na niej dokonywać poprawek oraz otrzymuje przez nią komunikaty.

Po zarejestrowaniu się w internetowym systemie rekrutacyjnym i dokonaniu wpłaty, kandydaci MUSZĄ złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Dokumenty należy składać w terminie: od 01.08.2023 do 28.08.2023 w godz. 9:00 – 15:00

– kierunek Inżynieria Środowiska – niestacjonarne I i II stopnia w pok. 110,

– kierunek Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska – stacjonarne II stopnia w pok. 136,

– kierunek Inżynieria Środowiska specjalność Environment Protection Engineering – w pok. 136.

 

Wymagane dokumenty:

Studia niestacjonarne I stopnia:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty).

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

 • dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu studiów (uczelnia nie przechowuje oryginałów dokumentów, zatem składając dokumenty zaleca się posiadanie kserokopii dyplomu i suplementu, które zostaną poświadczone za zgodność z oryginałem),
 • życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35×45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; dotyczy to kandydatów, którzy nie mają legitymacji studenckiej PW,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),
 • dokument tożsamości (do wglądu),

Kandydaci posiadający dyplom uzyskany poza polskim systemem szkolnictwa wyższego są zobowiązani również do przekazania wraz z dyplomem dokumentu legalizacyjnego lub Apostille oraz, w przypadku posiadania dyplomu wydanego w języku innym niż język angielski, tłumaczenia dyplomu na język polski wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim, mają obowiązek udokumentowania znajomości tego języka na poziomie co najmniej B2 poprzez przedstawienie certyfikatu językowego. Lista uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie internetowej PW w zakładce Kształcenie → Studia II stopnia.

Decyzje o przyjęciu na studia drugiego stopnia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Wymaganiem koniecznym do przyjęcia na studia drugiego stopnia na określonym kierunku jest:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz
 • posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

Uznaje się, że takie kompetencje posiadają:

 • kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku studiów, co studia drugiego stopnia, na które aplikują,
 • kandydaci, którzy potwierdzili efekty uczenia się w procedurze ustalonej przez Senat i uznano, że umożliwiają one uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS,
 • inni kandydaci, których kompetencje uzyskane w sposób formalny, poza formalny lub nieformalny, komisja oceni jako umożliwiające uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu po uzupełnieniu programu kształcenia o dodatkowe przedmioty, w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS.

 

Kontakt:

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia

Dr hab. inż. Agnieszka Machowska – dziekan.studia.wibhis@pw.edu.pl

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia

Dr inż. Piotr Ziętek – piotr.zietek@pw.edu.pl

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na studia niestacjonarne

Dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz – dziekan.niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na studia niestacjonarne

Dr inż. Jarosław Olszak  – jaroslaw.olszak@pw.edu.pl

Dziekanat:

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
pok. 110, tel. 22/ 234-74-25

Pok. 136, tel. 22/234-61-34

e-mail: dziekanat.wibhis@pw.edu.pl
https://www.is.pw.edu.pl

Biuro ds. Przyjęć na Studia,
Uczelniany punkt konsultacyjny ds. potwierdzania efektów uczenia się

00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1, pok. 66
tel. 22/ 629-60-70, 22/ 234-74-12
e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl

Aktualne informacje na temat warunków, jakie muszą spełnić kandydaci na studia stacjonarne II stopnia i niestacjonarne I i  II stopnia publikowane są na stronie głównej Uczelni, w dziale „Przyszli studenci” – https://www.pw.edu.pl/Przyszli-studenci

Zmiana rozmiaru fontu