Interreg: ReNutriWater – Zamykanie lokalnych obiegów wody przez recyrkulację substancji biogennych i wody, a także wykorzystanie ich w przyrodzie

Tytuł projektu: ReNutriWater – Zamykanie lokalnych obiegów wody przez recyrkulację substancji biogennych i wody, a także wykorzystanie ich w przyrodzie
Jednostka realizująca: Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Kierownik w PW: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW
Zespół w PW: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW, dr hab. inż. Agnieszka Pusz,  dr inż. Justyna Czajkowska, dr inż. Justyna Walczak, dr inż. Katarzyna Umiejewska, mgr inż. Alicja Knap-Bałdyga, mgr inż. Dominik Rogalski, mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel, Mariusz Florkowski
Kierownik projektu: dr inż. Klara Ram (IGWP)
Lider projektu: Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
Konsorcjanci: Centrum Balticum Foundation (Finlandia), University of Latvia (Łotwa), Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Savonia University of Applied Sciences Ltd. (Finlandia), Politechnika Warszawska, Municipality of Samsø (Dania), Schwander Polska Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Samsø Wastewater Utility (Dania), Jurmala Water Utility (Łotwa), Siauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts (Litwa), VNK serviss, Ltd. (Łotwa), National Regions Development Agency (Litwa)
Okres realizacji: styczeń 2023 – grudzień 2025
Źródła finansowania: Interreg Baltic Sea Region 2021-2027, Water-smart societies, 2.1 Sustainable waters
Całkowity budżet: 3 847 233,61 €
Budżet PW: 318 873 €

Opis projektu:

Projekt „ReNutriWater – Zamykanie lokalnych obiegów wody przez recyrkulację substancji biogennych i wody, a także wykorzystanie ich w przyrodzie” (ang. „ReNutriWater – Closing local water circuits by recirculation of nutrients and water and using them in nature”) jest międzynarodową inicjatywą, której dofinansowanie odbywa się w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Realizacja projektu odbywa się w ścisłej współpracy międzynarodowej, w której bierze udział łącznie 13 partnerów z 5 krajów regionu Bałtyckiego: Polski, Finlandii, Litwy, Łotwy i Danii.

Inicjatywa „ReNutriWater” ma na celu wsparcie zrównoważonej gospodarki wodnej w regionie Bałtyckim poprzez wdrożenie rozwiązań pozwalających na odzysk wody na tym obszarze. Projekt ten jest odpowiedzią na problem stresu wodnego wywołanego kurczącymi się zasobami wody słodkiej w regionie Bałtyckim. Postępujące zmiany klimatu i rosnące zanieczyszczenie środowiska przyczyniają się w istotny sposób do wzrostu wartości wody świeżej na tym obszarze. Niestety, w wielu krajach w dalszym ciągu wykorzystanie wody słodkiej ogranicza się do jednorazowego użycia, co przekłada się na marnotrawstwo nakładów finansowych, energii i pracy ludzkiej, włożonych w jej odpowiednie oczyszczenie i dystrybucję. Alternatywą dla obecnie stosowanych rozwiązań, wpisujących się w koncepcje przestarzałej już gospodarki linearnej, jest odzysk wody ze ścieków,  pozwalający na bardziej racjonalne gospodarowanie wodą i zmniejszenie zużycia naturalnych zasobów wodnych. Odzyskana woda może być wykorzystywana przez władze lokalne i podmioty prywatne do różnych celów, m.in.  sprzątanie ulic, mycie samochodów, nawadnianie terenów rekreacyjnych, hodowla roślin, a po odpowiednim oczyszczeniu także do użytku domowego lub na cele pitne. Jednakże, wykorzystanie wody odzyskanej ze ścieków związane jest z pewnymi wyzwaniami. Z uwagi na charakter źródła wody poddawanej odnowie kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa jej wykorzystania i opracowanie rozwiązań umożliwiających uzyskanie wody o odpowiedniej jakości – wolnej od patogenów i  zawierającej odpowiednią ilością składników odżywczych.  Równie istotne jest przezwyciężenie oporu społecznego wywołanego tzw. „czynnikiem fuj” i uzyskanie przychylności społeczeństwa do wdrażania proponowanych rozwiązań.

Projekt „ReNutriWater” ma za zadanie sprostać tym wyzwaniom w celu przyspieszenia tworzenia polityki, która ułatwiłaby wdrażanie proekologicznych rozwiązań związanych z ponownym wykorzystaniem wody w europejskich miastach, co wpisze się w koncepcje gospodarki cyrkularnej i przyczyni się do realizacji celu zrównoważonego rozwoju nr 6 (ang. „SDG 6: Clean Water and Sanitation For All”).

Zmiana rozmiaru fontu