SCiG – sylwetka absolwenta

Absolwent ma pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie współczesnych metod projektowania i zarządzania systemami ciepłowniczymi i gazowniczymi. Posiada również szczegółową wiedzę z dziedziny wytwarzania, magazynowania i użytkowania energii, w tym energii ze źródeł odnawialnych oraz metod konwersji energii. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie aplikacji GIS, symulacji, optymalizacji, hydrauliki sieci oraz zarządzania ryzykiem w sieciach płynowych.

Potrafi projektować sieci przesyłowe i dystrybucyjne gazu oraz sieci dystrybucji ciepła/chłodu, posiada dobrą znajomość aparatury kontrolno-pomiarowej i regulacyjnej oraz nowoczesnych technologii w budowie i eksploatacji sieci ciepłowniczych i gazowniczych. Potrafi samodzielnie, jaki i współdziałając w zespole, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz metod zarządzania projektami rozwiązywać problemy z dziedziny energetyki cieplnej, gazowej i wodorowej, w tym analizy hydrauliczne sieci, analizy energetyczne źródeł, analizy ekonomiczne projektów inwestycyjnych. 

Zmiana rozmiaru fontu