Studia Id II stopień

Szanowni Państwo,

Politechnika Warszawska prowadzi projekt studia id – elitarne indywidulane studia dla
najlepszych kandydatów. W ramach tych studiów oferujemy Państwu zindywidualizowaną
ścieżkę kształcenia, opiekę nauczyciela akademickiego – tutora, oraz stypendium od
początku studiów.

Więcej informacji można uzyskać na
stronie: https://badawcza.pw.edu.pl/Programy/Studenci/Studia-id

Jeśli spełniacie Państwo wymóg regulaminowy oceny celującej na dyplomie ze studiów I
stopnia zapraszam Państwa do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu na drugim stopniu
studiów. Aby wziąć w niej udział należy wypełnić formularz załączony do niniejszej
wiadomości, oraz dodatkowo wraz z nim przesłać następujące dokumenty:

– list motywacyjny wyrażający chęć uczestnictwa w studiach id;
– list referencyjny;
– inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia o charakterze naukowo-edukacyjnym (np.
udział w konferencjach, projektach, stażach, wyjazdach naukowych, publikacjach, kołach
naukowych);

Do pobrania: Formularz rekrutacyjny – studia_id

Wszystkie dokumenty proszę przesłać droga elektroniczną na adres: studiaid@pw.edu.pl do
dnia 20.10.2023.

Zgodnie z Regulaminem studiów id, komisja kwalifikacyjna, po wstępnym zapoznaniu się z
przesłanymi zgłoszeniami, zaprosi wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. O
terminie rozmowy zostaniecie Państwo poinformowani w osobnych wiadomościach.
W przypadku jakichkolwiek pytań, pozostaję do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku
dr Barbara Roszkowska-Lech, prof. uczelni
koordynator Studiów Id
barbara.lech@pw.edu.pl
tel. 781 551 461

Zmiana rozmiaru fontu