Stypendium Rektora

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium rektora otrzymuje tylko 8% najlepszych studentów danego kierunku.

Stypendium rektora dla tegorocznych maturzystów może uzyskać student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia rozpoczętych w roku złożenia egzaminu maturalnego, który zdobył tytuł laureata olimpiady międzynarodowej, laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej albo medalisty co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski.

Dokumenty: 
 

Więcej informacji:  Poradnik Stypendialny
Podstawowym aktem prawnym jest Zarządzenie nr 57/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu  świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2022/2023. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i składanie wniosków na aktualnych formularzach. Wnioski należy wypełniać ELEKTRONICZNIE, wydrukować, podpisać i dostarczyć do dziekanatu. 

Wnioski o przyznanie stypendium od października należy składać do dnia 17.10.2022 (poniedziałek), w pokoju 136.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce oraz stypendium rektora za osiągnięcia dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe złożone po 17.10.2022 pozostaną bez rozpatrzenia. Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane będą WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK. Zgodnie z Regulaminem, średnia ocen będzie obliczana z dwóch ostatnich semestrów. Przy wyznaczaniu średniej pod uwagę brane są oceny uzyskane ZGODNIE Z PLANEM STUDIÓW.

Aktualny Regulamin i wnioski do pobrania ze strony Biura Kanclerza.

Zmiana rozmiaru fontu