OŚ II – sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Ochrona Środowiska posiada pogłębioną wiedzę w zakresie nowoczesnych metod i technologii stosowanych w ochronie środowiska, zgodnych z trendami światowymi w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i środowiska. Posiada umiejętność posługiwania się nowoczesnymi metodami, technikami i narzędziami niezbędnymi do pomiaru, analizy, modelowania i prognozowania zmian zachodzących w środowisku. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy dotyczące ochrony i kształtowania zasobów wodnych, ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, wskazując rozwiązania adekwatne do potrzeb przemysłu, gospodarki komunalnej oraz administracji publicznej i samorządowej. Posiada ugruntowaną wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie w badaniach laboratoryjnych w zakresie chemicznych i biologicznych metod ochrony środowiska, a także zastosowania (bio)technologii w ochronie środowiska. Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę techniczną, a także znajomość mechanizmów ekonomicznych i społecznych do poprawy stanu środowiska i dążenia w kierunku zrównoważonej, niskoemisyjnej i konkurencyjnej gospodarki w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi oraz literaturą fachową, a także zna język obcy. Posiada zasób wiedzy niezbędny do podjęcia studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych.

Zmiana rozmiaru fontu