TIŚ

Czym zajmuje się inżynier TIŚ?

Inżynier TIŚ zna metody, technologie, instalacje i urządzenia stosowane w energetyce, ochronie powietrza, gospodarce odpadami, gospodarce wodno-ściekowej, a także ochronie powierzchni ziemi i wód. Potrafi projektować, wykonywać i eksploatować systemy i instalacje wytwarzania energii, zapobiegania i redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz minimalizacji i usuwania szkód w środowisku.

 

Czego będziesz się uczyć?

Specjalność TIŚ kładzie nacisk na rozwijanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie:

 • projektowania, wykonywania i eksploatacji urządzeń:
 • stosowanych w energetyce,
 • oczyszczania gazów odlotowych,
 • uzdatniania wody i oczyszczania ścieków,
 • gospodarki odpadami;
 • metod oceny toksyczności wód, ścieków, odcieków i odpadów;
 • metod ochrony środowiska gruntowo-wodnego;
 • metod rekultywacji terenów zdegradowanych;
 • projektowania, wykonywania i eksploatacji instalacji w budynkach.

 

Co po studiach?

 • przedsiębiorstwa odpowiedzialne za eksploatację obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej (przedsiębiorstwa energetyczne, wodociągowo-kanalizacyjne lub gospodarki odpadami);
 • zakłady przemysłowe;
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z inżynierią i ochroną środowiska.

 

Zmiana rozmiaru fontu