Ubezpieczenie od NNW

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków od października 2023 (rok akad. 2023/2024)

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2023 r. muszą opłacić składkę w kasie Banku Pekao S.A. Warszawa, ul. Noakowskiego 18/20, w terminie do 30 listopada 2023 r.

 • firma ubezpieczająca: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 • okres ubezpieczenia: 01.10.2023 – 30.09.2024
 • suma ubezpieczenia: 65 000 zł
 • składka roczna: 60 zł
 • numer polisy: 1086160961

 

Uwaga:

 • składka nie jest pobierana automatycznie ze stypendium,
 • Osoby dokonujące wpłat w kasie Banku proszone są o zachowanie dowodu wpłaty składki.
 • Studenci rozpoczynający rok akademicki od semestru letniego powinni wpłacić składkę w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia studiów.
 • osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

 

Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne Politechniki Warszawskiej:

 • o numerze:  71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
 • tytuł przelewu: NNW Twoje_imię Twoje_nazwisko

 

Wypełnione druki zgłoszenia szkody potwierdzone w Dziale Finansowym, ul. Noakowskiego 18/20, pok. 325 oraz dokumentację przebiegu leczenia, należy przekazać w formie e-mail na adres:

na adres e-mail Wykonawcy: kontakt@pzu.pl – z wykorzystaniem Formularza zgłoszenia szkody (Załącznik nr 1 do Umowy)

2) lub Korespondencyjnie na adres Wykonawcy:

Oddział PZU Warszawa Daszyńskiego 4, Rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa. Wypłata świadczenia następuje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia zawierającego komplet dokumentów z przebiegu procesu leczenia niezbędnych do wypłaty odszkodowania.

 

Formy zgłoszenia szkody:

(do wyboru przez Ubezpieczonego lub inną osobę zgłaszającego szkodę):

1) Poprzez stronę internetową Wykonawcy: www.pzu.pl

2) Z wykorzystaniem Formularza zgłoszenia szkody (Załącznik nr 1 do Umowy) na adres e-mail Wykonawcy: kontakt@pzu.pl

3) Telefonicznie pod numer telefoniczny infolinii Wykonawcy lub centrum alarmowego: 801 102 102 lub +48 22 566 55 55,

4) Korespondencyjnie na adres Wykonawcy:

W Warszawie: Oddział PZU Warszawa Daszyńskiego 4, Rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

Zmiana rozmiaru fontu