Uprawnienia budowlane

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Uprawnienia budowlane jest to dokument wydawany w formie decyzji administracyjnej, który potwierdza kwalifikacje zawodowe w określonej specjalności budowlanej. Nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne samorządu zawodowego inżynierów budownictwa (PIIB) lub architektów (IARP), po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz zdaniu egzaminu.

Uprawnienia budowlane są niezbędne, aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako projektant, kierownik budowy lub robót, a także inspektor nadzoru inwestorskiego. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz praktyki zawodowej. Dodatkowo wymagane jest zaliczenie egzaminu weryfikującego znajomość procesu budowlanego oraz praktycznego stosowania wiedzy technicznej.

Według ustawy Prawo Budowlane, do egzaminów na uprawnienia budowlane przystąpić może kandydat, który odbył praktykę zawodową w następujących wymiarach czasu:

Uprawnienia budowlane projektowe (zwane prawidłowo uprawnieniami do projektowania):

  • Praktyka przy sporządzaniu projektów – 1 rok,
  • Praktyka przy realizacji robót budowlanych – 1 rok,

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami (wykonawcze):

  • Praktyka przy realizacji robót budowlanych – 1,5 roku,

Powyższe wytyczne dotyczą uprawnień budowlanych w pełnym zakresie. Istnieje także możliwość zdobycia uprawnień w zakresie ograniczonym. 


Po ukończeniu kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, można ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalnościach:

  • inżynieryjnej hydrotechnicznej
  • instalacyjnej
  • konstrukcyjno-budowlanej

W zależności od ukończonego stopnia studiów, są to uprawnienia wykonawcze lub projektowe, w pełnym lub ograniczonym zakresie:

Po studiach 1. stopnia:

Po studiach 2. stopnia:

Po ukończeniu trzeciego roku studiów można rozpocząć praktykę zawodową na poczet przyszłych uprawnień.

 


Więcej informacji na temat uprawnień budowlanych:
Uprawnieniabudowlane.pl
Uprawnieniabudowlane.info

Zmiana rozmiaru fontu