IDUB PW: Utworzenie dydaktycznego „Laboratorium chemicznego oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem procesów pogłębionego utleniania (AOPs)”

Tytuł projektu: Utworzenie dydaktycznego „Laboratorium chemicznego oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem procesów pogłębionego utleniania (AOPs)”
Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
Jednostka realizująca: Wydział Instalacja Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Okres realizacji: 1.09.2022- 30.09.2023
Źródła finansowania: II konkurs na granty dydaktyczne w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

 Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie laboratorium chemicznego oczyszczania ścieków, obejmującego procesy: koagulacji objętościowej (wstępne podczyszczanie ścieków), reakcji Fentona, UV, O3, H2O2, oraz ich hybryd a także sorpcji zanieczyszczeń na węglu aktywnym. Prowadzenie zajęć w laboratorium pozwoli na zapoznanie studentów z nowymi trendami w oczyszczaniu ścieków przy zastosowaniu nowoczesnych metod kształcenia opartych na pracy zespołowej i rozwiązywaniu problemów identyfikowanych w polskich oczyszczalniach. Ponadto będzie miejscem realizacji badań charakteryzujących się pierwiastkiem naukowym a uzyskane wyniki dadzą podstawę do przygotowywania publikacji oraz wystąpień konferencyjnych. Prowadzone przez studentów badania będą realizowane w porozumieniu i współpracy z firmami projektowymi i wykonawczymi z obszaru gospodarki ściekowej. Chęć udziału w projekcie zadeklarowały firma Symbiona oraz Nijhuis Industries, krajowi potentaci zajmujący się projektowaniem i realizacją rozwiązań dotyczących oczyszczania ścieków. W laboratorium dydaktycznym badania będą odbywać się, na rzeczywistych ściekach dostarczonych przez zakłady, które borykają się z problemami toksycznych, trudno degradowalnych zanieczyszczeń. Grupy studenckie, po przeprowadzeniu wstępnego przeglądu literatury, będą samodzielnie proponowały układy wymagające badań. Na podstawie uzyskanych wyników, opracowane zostaną założenia do projektu i koncepcja oczyszczalni. Na studiach magisterskich przeprowadzone będę ćwiczenia, których celem będzie zaplanowanie oraz przeprowadzenie badań, na podstawie których studenci będą przygotowywali artykuł naukowy oraz wystąpienie/poster konferencyjny.

Zmiana rozmiaru fontu