Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów

Studia podyplomowe są adresowane do kadry inżynierskiej, zatrudnionej w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej lub odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową w zakładach
przemysłowych, zwłaszcza do osób o wykształceniu pokrewnym do inżynierii środowiska oraz do osób zatrudnionych w organach administracji państwowej.

W ramach studiów istnieje okazja do pogłębienia wiedzy z przedmiotów podstawowych:

 • hydraulika,
 • chemia wody i ścieków,
 • biologia,
 • biotechnologia

oraz uaktualnienie wiedzy z podstawowych przedmiotów specjalistycznych:

 • współczesne technologie i urządzenia do oczyszczania wody, ścieków i unieszkodliwiania odpadów,
 • gospodarka wodno-ściekową w zakładach przemysłowych,
 • optymalizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • automatyzacja i sterowanie procesami technologicznymi,
 • odnowa wody,
 • polityka wodna UE i jej implikacje dla Polski,
 • standardy jakości i ochrony wód w przepisach krajowych, UE i WHO.

Ponadto istnieje margines kilkunastu godzin przedmiotów obieralnych, które mogą być indywidualnie corocznie uzgadniane wg zapotrzebowania słuchaczy.


Czas trwania:
12 zjazdów (210 godzin) od października do czerwca

Zasady naboru:
Według kolejności zgłoszeń poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: https://irk.pw.edu.pl/

Wymagane dokumenty:
karta zgłoszenia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Termin zgłoszeń:
do końca września

Opłaty:
5900 zł
Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi mogą ubiegać się o dofinansowanie studiów podyplomowych z Urzędu Pracy.

Dodatkowe informacje:
W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1-go lub 2-go stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Sekretarz studium:
lic. Iwona Latecka
e-mail: iwona.latecka@pw.edu.pl
tel.: 22 234 7597

Kierownik studium:
dr inż.. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni
e-mail: katarzyna.umiejewska@pw.edu.pl


Ulotka studium:

Zmiana rozmiaru fontu