Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska

Zeszyt 56

SPIS TREŚCI
Maria Łebkowska
Występowanie i ekotoksyczność wybranych leków w środowisku wodnym str. 5
Słowa kluczowe: leki, ekotoksyczność, biocenozy wodne
STRESZCZENIE
W artykule zamieszczono przegląd danych z piśmiennictwa co do występowania i ekotoksyczności wybranych leków w środowisku wodnym. Pozostałości leków i metabolitów ich biotransformacji dostają się do ścieków surowych, występują w ściekach oczyszczonych, w wodach powierzchniowych i w wodzie pitnej. Większość leków nie wywołuje znacznej toksyczności ostrej u organizmów wodnych, ale wykazuje toksyczność chroniczną w stężeniach zbliżonych do wykrywanych w wodach powierzchniowych. Stąd też postuluje się, aby oceny ryzyka dokonywać na podstawie wartości PNEC farmaceutyków uzyskanych w wyniku badań ekotoksyczności chronicznej. Postulat ten wymaga opracowania metodyki wykonywania testów długoterminowych na organizmach wodnych z uwzględnieniem kryteriów histopatologicznych i immunologicznych.

Ewa Karwowska , Monika Zygmunt, Anna Balik, Jacek Wąsowski
Wpływ wstępnego zakwaszania na efektywność bioługowania cynku z osadu przefermentowanego str. 13
Słowa kluczowe: osad pofermentacyjny, wstępne zakwaszanie, bioługowanie
STRESZCZENIE
Procesy mikrobiologicznego ługowania stanowią efektywną metodę usuwania metali ciężkich z osadów powstających na różnych etapach procesu oczyszczania ścieków. Znaczne stężenie metali ciężkich występuje w osadach po procesie fermentacji metanowej; dotyczy to szczególnie cynku, którego stężenie może sięgać kilkunastu gramów na kilogram suchej masy osadu.
Przedmiotem niniejszej pracy była ocena wpływu wstępnego zakwaszania osadu przefermentowanego na efektywność bioługowania cynku. Wykorzystano wybrane kwasy organiczne (cytrynowy, mlekowy, octowy) i nieorganiczne (solny, siarkowy). Stwierdzono, że wstępne zakwaszanie osadu przefermentowanego może stanowić czynnik stymulujący i zwiększający efektywność ługowania tego metalu. Najlepsze rezultaty uzyskano w przypadku zastosowania kwasu cytrynowego. Poziom eliminacji metalu wynosił 80- 90%.

Mirosław Szyłak-Szydłowski, Anna Grabińska-Łoniewska
Metody neutralizacji odcieków ze składowisk odpadów komunalnych str. 21
Słowa kluczowe: BZT5, ChZT, odcieki składowiskowe, SBR, składowiska odpadów komunalnych, ścieki, utlenianie
STRESZCZENIE
W pracy scharakteryzowano metody neutralizacji odcieków ze składowisk odpadów komunalnych, takie jak recyrkulacja odcieków na składowisku, odprowadzanie do kanalizacji miejskiej, oczyszczanie metodami chemicznymi oraz biologicznymi w warunkach tlenowych, beztlenowych i tlenowo-beztlenowych, a także rozwiązania hybrydowe.

Andrzej Kulig, Krystyna Ossowska-Cypryk
Analiza porównawcza wyników badania stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza przy pobieraniu próbek metodą sedymentacyjną oraz zderzeniową lub filtracyjną str. 45
Słowa kluczowe: bakterie, bioaerozol, grzyby, pleśnie, mikroorganizmy, jednostka tworząca kolonię, metoda filtracyjna w płuczkach bełkotkowych, metoda sedymentacyjna, metoda zderzeniowa, pobór próbki powietrza
STRESZCZENIE
W badaniach mikrobiologicznych powietrza, obok konieczności wyboru metody poboru próbki, powstaje potrzeba jej oceny pod względem efektywności wychwytywania mikroorganizmów i występujących w tym procesie błędów. Różnorodność metod pobierania próbek powietrza oraz sprzętu stosowanego do badań mikrobiologicznych powoduje, że uzyskiwane wyniki nie są jednoznaczne, co utrudnia obiektywną ocenę stopnia mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza.
W wieloletniej działalności badawczej byłego Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej (1970-2007) zagadnieniom metodycznym w mikrobiologii powietrza poświęcono wiele uwagi. W pracach badawczych, realizowanych początkowo w Zakładzie Inżynieryjno-Sanitarnej Ochrony Środowiska, a następnie w Zakładzie Biologii Środowiska i Zakładzie Ochrony Środowiska Miejskiego, przeprowadzono szereg eksperymentów mających na celu porównanie efektywności wychwytywania mikroorganizmów z powietrza w próbkach pobieranych metodą sedymentacyjną, zderzeniową i filtracyjną.
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań porównawczych przeprowadzonych w otoczeniu różnych źródeł bioaerozolu, głównie oczyszczalni ścieków i obiektów hodowlanych, oraz w powietrzu niezanieczyszczonym, a także w pomieszczeniach zamkniętych i w laboratorium. Wyniki analizy wskazują na potrzebę prowadzenia badań porównawczych, ponieważ w zróżnicowanych warunkach środowiskowych zależności pomiędzy stężeniami liczbowymi mikroorganizmów uzyskiwanymi różnymi metodami nie są stałe. Dodatkowo na skutek zmian konstrukcyjnych przyrządów do poszczególnych metod badawczych (aparaty szczelinowe, próbniki, płuczki itp.) zmianie ulega ich zdolność do wychwytywania mikroorganizmów, co bezpośrednio wpływa na wynik badania.

Zmiana rozmiaru fontu