Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska

Zeszyt 74

SPIS TREŚCI

Maciej Chaczykowski, Paweł Zarodkiewicz
Analiza porównawcza schematów różnicowych do numerycznego rozwiązania modelu adwekcyjnego transportu substancji w gazociągu

W artykule omówiono zastosowanie modelu adwekcyjnego transportu substancji do śledzenia zmian składu gazu bądź zmian jakości gazu w sieciach gazowych. Przedstawiony został praktyczny przykład symulacji prostego odcinka gazociągu w celu oceny ilościowej poszczególnych członów równania opisującego transport substancji w gazociągu. Analiza wykazała, że adwekcyjny transport wzdłuż osi rurociągu jest procesem dominującym. Następnie przeprowadzono analizę porównawczą schematów aproksymujących pochodną po zmiennej przestrzennej przy założeniu, że całkowanie równania odbywa się metodą niejawną z wykorzystaniem schematu punktu centralnego, szeroko stosowanego w algorytmach symulacji sieci gazowych. Podstawowym kryterium wyboru niejawnej metody całkowania było zapewnienie wysokiej efektywności obliczeniowej algorytmu symulacji dzięki dużym krokom całkowania po czasie. Wyniki analizy pokazują, że właściwości schematów różnicowych stosowanych w połączeniu z niejawną metodą całkowania różnią się od właściwości wykazywanych przez te schematy stosując jawne metody całkowania po czasie. Wobec pomijalnego udziału zjawiska transportu dyfuzyjnego w gazociągu problemem jest numeryczna dyfuzja schematów różnicowych.

Słowa kluczowe:transport rurociągowy, analiza stanów nieustalonych, śledzenie jakości gazu.


Radosław J. Barczak, Andrzej Kulig
Charakterystyka metod badawczych wykorzystywanych w ocenie oddziaływania zapachowego 

Na podstawie obszernej literatury opracowano przegląd metod badawczych, wykorzystywanych w ocenie oddziaływania zapachowego różnych źródeł odorantów. Scharakteryzowano metody sensoryczne, chemiczne oraz sensoryczno-intrumentalne oraz opisano poszczególne obszary ich zastosowań. Wskazano ograniczenia stosowalności metod w kontekście celu badań. Została przeanalizowana możliwość stosowania wybranych metod badawczych w zależności od: rodzaju badanych źródeł odorów, wartości stężeń zapachowych i stężeń wybranych odorantów oraz warunków atmosferycznych. 

Słowa kluczowe: odory, olfaktometria, uciążliwość zapachowa.

Elżbieta Pajor, Anna Rutkowska-Narożniak 

Wpływ stałego pola magnetycznego 7 mT na selekcję bakterii podczas procesu biodegradacji formaldehydu 

Przeprowadzone badania miały na celu ocenę wpływu stałego pola magnetycznego 7 mT na selekcję dominujących gatunków bakterii biorących udział w procesie biodegradacji formaldehydu (FA) osadem czynnym. Badania realizowano w warunkach hodowli ciągłej osadu czynnego z wykorzystaniem ścieków syntetycznych z dodatkiem aldehydu mrówkowego w stężeniach od 100 do 2880 mg/l. Eksperyment prowadzono w dwóch równoległych komorach osadu czynnego: eksponowanej w polu magnetycznym (PM) i kontrolnej (K). Do stężenia FA w dopływie 1800 mg/l liczebność bakterii utrzymywała się na zbliżonym poziomie w obydwu reaktorach. Przy wyższych stężeniach, a szczególnie przy stężeniu 2880 mg FA/l zaobserwowano wyraźne zwiększenie liczebności bakterii w bioreaktorze usytuowanym w PM. Identyfi kacja bakterii wyizolowanych z bioreaktorów w końcowym etapie procesu wykazała, że pod wpływem wzrastających stężeń formaldehydu w reaktorze w PM i reaktorze kontrolnym wyselekcjonowały się różne gatunki bakterii. W komorze usytuowanej w PM zidentyfikowano 2 gatunki bakterii (Pseudomonas fl uorescens Chryseomonas luteola), a w kontroli 3 gatunki (Stenotrophomonas maltophilia, Ochrobactrum anthropi Flavimonas oryzihabitans).

Słowa kluczowe: stałe pole magnetyczne, biodegradacja, identyfikacja bakterii, formaldehyd.

Ewa Miaśkiewicz-Pęska, Agnieszka Czajka, Daniel Kołodziejczyk 

Badania mikrobiologiczne piasku w wybranych piaskownicach dla dzieci w Warszawie

Celem pracy była ocena stanu sanitarnego piasku z piaskownic zlokalizowanych zarówno na publicznych placach zabaw dla dzieci jak i na terenie placówek przedszkolnych w Warszawie. Przebadanych zostało 9 obiektów. Wybrane piaskownice różniły się między innymi dostępnością dla zwierząt, obecnością lub brakiem osłon i zadaszenia oraz stopniem nasłonecznienia. Zakres badań obejmował oszacowanie liczebności bakterii psychrofi lnych i mezofi lnych, potencjalnie chorobotwórczych gronkowców mannitolododatnich oraz wskaźników zanieczyszczenia pod względem sanitarnym – bakterii grupy coli typu kałowego i Enterococcus faecalis (paciorkowce kałowe). Przeprowadzone badania wykazały obecność nie tylko licznych bakterii psychrofi lnych (104–108 jtk/g s.m.) ale również mezofi lnych (105–106 jtk/g s.m.) w tym gronkowców mannitolododatnich (102–105 jtk/g s.m.), zwłaszcza w tych obiektach, gdzie nie została dokonana wymiana piasku po zimie. W większości próbek stwierdzono bakterie kałowe wskazujące na zanieczyszczenie piasku odchodami zwierząt. Wilgotność piasku wynosiła od 0,2 do 10,53%.

Słowa kluczowe: piaskownice, stan sanitarny, bakterie.

Zmiana rozmiaru fontu