Wspomnienie – Prof. Marek Nawalany

Marek Nawalany (12 IX 1947 – 21 V 2020). Profesor, wybitny specjalista w zakresie hydrologii, gospodarki wodnej, hydrogeologii i inżynierii środowiska. Absolwent dwóch uczelni z dyplomami: magistra inżyniera inżynierii technicznej fizyki jądrowej po Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1971) i magistra matematyki stosowanej po Uniwersytecie Warszawskim (1982). Po studiach w krakowskiej uczelni, gdzie pracował, uzyskał stopień doktora nauk technicznych z technicznej fizyki jądrowej (1974), jako nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej uzyskał następne stopnie i tytuły: doktora habilitowanego nauk technicznych hydrologii i gospodarki wodnej (1984) oraz profesora hydrologii i gospodarki wodnej (1994). Osiągnął również w 1980 roku (Postdoc) Diploma in Hydrology and Water Management, Instytut of Hydraulics and Environmental Engineering (Delft, Holandia). Pełnił liczne funkcje akademickie: wicedyrektora (1986–1992) i dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska PW (1992–2000), kierownika: Zakładu Ochrony Środowiska Miejskiego (1 X 1992–31 VIII 1993), Zakładu Ochrony i Kształtowania Środowiska (2007–2011) oraz jedynej Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska PW (2011–2017). Autor lub współautor ponad 80 publikacji naukowych, 3 książek i 11 monografii i oraz kilkudziesięciu raportów naukowych, które prezentował na ponad 50 konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Inicjator, organizator i wykonawca 24 projektów badawczych, w tym 10 międzynarodowych.

Organizator lub współorganizator czterech dużych konferencji międzynarodowych. Członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN (1985-2020); Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (1993-2020); IAHS (International Association of Hydrological Sciences, 1985-2020); Sekcji Wód Podziemnych (wiceprezydent 1991-1995); IAH (International Association for Hydrogeologists, 1985–2020); Advisory Committee of the EPCEM (European Postgraduate Course in Environmental Management, University of Amsterdam, 1991-2020); Hydrologische Kring (Holenderskie Towarzystwo Hydrologiczne, czł. zagraniczny, 1987–do teraz); European Science Fundation (2000-2020); Global Water Partnership (GWP, przedstawiciel Polski 1998–2002, czł. 2002-2020); ekspert Komisji Europejskiej ds. oceny propozycji projektów badawczych w zakresie wód podziemnych, technologii informatycznych w ochronie środowiska (GMES, 2002-2020).*

Nagroda Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia badawcze (18 X 2010) – gratulacje MŚ
dr hab. inż. Andrzeja Kraszewskiego, profesora PW na ręce kierownika badań prof. dr hab. inż. Marka Nawalanego za “System gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania on-line danych monitoringu wód w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie”. Fot. Archiwum prywatne M. Nawalany
Wręczenie dyplomów ukończenia II edycji kursu „Wody Pod Presją” (2017) – prof. dr hab. inż Marek Nawalany z dr inż. Grzegorzem Sinicynem, koordynatorem (kierownikiem) projektu „Wody Pod Presją”. Fot. Andrzej Chomczyk

*Biogram Profesora Marka Nawalanego pochodzi z publikacji rocznicowej “Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska w 100-letniej tradycji Politechniki Warszawskiej = From water engineering, through sanitary technology, to environmental engineering 100 years of Warsaw University of Technology” redakcja naukowa: Andrzej Kulig, Krzysztof Wojdyga; Warszawa : Wydział IBHiIŚ PW : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2016.

Zmiana rozmiaru fontu