Wyniki konkursu BEYOND POB w ramach programu IDUB PW

W rozstrzygniętym konkursie na granty badawcze BEYOND POB do finansowania skierowano 21 projektów.

Tematyka zgłaszanych do konkursu projektów musiała wykraczać poza zdefiniowane w projekcie IDUB priorytetowe obszary badawcze i dotyczyć obszarów ujętych w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu z naszego Wydziału:

Wnioskodawca Tytuł projektu Budżet
dr Katarzyna Affek Zaburzenia hormonalne, szkodliwość produktów ubocznych oraz inaktywacja patogenów podczas dezynfekcji ścieków oczyszczonych 199 763 zł
dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni Zapobieganie niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów 199 750 zł
dr Nina Doskocz Wpływ nanocząstek tlenku glinu na biologiczny proces oczyszczania ścieków 198 122 zł
dr inż. Piotr Manczarski Opracowanie modelu decyzyjnego optymalnej ścieżki
selektywnego zbierania i zagospodarowania bioodpadów z terenów silnie zurbanizowanych, w oparciu o technikę prospektywnej analizy technologii
194 475 zł
dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni Ocena wpływu wstępnej obróbki substratów metodą dezintegracji hydrodynamicznej na strukturę zbiorowisk mikroorganizmów biorących udział w procesie fermentacji metanowej w oczyszczalniach ścieków i biogazowniach rolniczych 199 899 zł
dr inż. Michał Sobieraj Badanie kriogenicznego oczyszczania biogazu do biometanu z wykorzystaniem innowacyjnego dwustopniowego autokaskadowego układu chłodniczego pracującego z naturalnymi czynnikami chłodniczymi 180 000 zł

 

Lista 21 laureatów konkursu na granty BEYOND POB (.pdf, 167,25 kB)

Więcej informacji na stronie: https://badawcza.pw.edu.pl/Aktualnosci/Wyniki-konkursu-BEYOND-POB

Zmiana rozmiaru fontu