Wytyczne do przeprowadzania publicznych obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym w Radzie Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW

Niniejsze wytyczne regulują tryb postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w trybie zdalnym w przypadku, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia publicznej obrony w trybie zwykłym.

Dotyczą publicznych obron rozpraw doktorskich prowadzone w ramach Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej (PW), czyli
na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW oraz na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW.

O przeprowadzeniu obrony w trybie zdalnym decyduje przewodniczący RDN w uzgodnieniu
z przewodniczącym komisji doktorskiej.

Niniejsze wytyczne są zgodne z ogólnymi zasadami przeprowadzania publicznych obron prac doktorskich w PW.

 

I. Miejsce obrony i wymagania techniczne

1. Miejscem obrony jest wskazana w ogłoszeniu o publicznej obronie sala w budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska dla dyscypliny Inżynieria Środowiska lub w budynku Instytutu Techniki Cieplnej (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) dla dyscypliny Energetyka.

2. Sala przeznaczona do przeprowadzenia publicznej obrony musi spełniać następujące wymagania:

a) zagwarantowanie minimalnego dystansu osobom przebywającym w sali,

b) udostępnienie środków do dezynfekcji rąk i innych środków ochrony osobistej,

c) wyposażenia w łącze internetowe o przepustowości gwarantującej transmisję i rejestrację video,

d) wyposażenia w rzutnik, komputer oraz kamerę transmitująca przebieg obrony.

3. Za wyposażenie sali odpowiada dziekan danego Wydziału lub osoba przez niego wyznaczona.

4. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym odbywa się za pomocą platformy
MS Teams.

 

II. Postępowanie w czasie obrony

1. W sali przeznaczonej do publicznej obrony muszą być obecni: doktorant, promotor lub promotorzy, przewodniczący komisji doktorskiej oraz ewentualnie jeden członek komisji doktorskiej, który będzie protokołował przebieg obrony.

2. Pozostali członkowie komisji doktorskiej oraz publiczność biorą udział w obronie w sposób zdalny za pomocą platformy MS Teams.

3. Do przeprowadzenia obrony zostaną utworzone na platformie internetowej dwa zespoły: „publiczny” i „niejawny”.

4. Dostęp do zespołu „publicznego” mają wszyscy członkowie komisji doktorskiej, recenzenci, doktorant oraz uczestnicy zewnętrzni, którzy zgłosili chęć wzięcia udziału w obronie. Wraz z ogłoszeniem o publicznej obronie zostaną przekazane instrukcje związane z udziałem uczestników zewnętrznych, w tym ze sposobem zadawania pytań i komunikacji z przewodniczącym komisji w trakcie obrony.

5. Dostęp do zespołu „niejawnego” mają wyłącznie członkowie komisji doktorskiej oraz recenzenci. Zespół ten służy do przeprowadzenia niejawnej części obrad komisji doktorskiej.

6. Głosowania komisji doktorskiej odbywa się za pomocą platformy Ankieter USOS. Wszystkim członkom komisji uprawnionym do głosowania zapewniony będzie dostęp do tej platformy.

7. W czasie obrony, w czasie ogłoszonym przez Przewodniczącego, możliwe jest zadawanie pytań. Pytania należy zadawać pisemnie na dostępnym w wyznaczonym czasie czacie, podpisując pytanie imieniem i nazwiskiem oraz podając miejsce pracy.

8. Po zakończeniu części jawnej obrony, zespół „publiczny” zostanie zawieszony do momentu zakończenia obrad w części niejawnej obrony.

9. Po zakończeniu niejawnej części obrony, zespół „niejawny” zostanie zawieszony a komisja ponownie połączy się z zespołem „publicznym”, gdzie będzie kontynuowana dalsza część jawna posiedzenia.

10. Zakończenie transmisji w każdym z zespołów na platformie będzie następowało na polecenie przewodniczącego komisji doktorskiej.

11. Po zakończeniu publicznej obrony zarejestrowane na osobnych płytach części obrony ‑  „publicznej” i „niejawnej”, są dołączane do dokumentacji przewodu doktorskiego
w przechowywanej w Biurze Dziekana właściwego Wydziału. Nagranie z części niejawnej obrad komisji doktorskiej pozostaje niejawne.

 

III. Strona techniczna

1. Stronę techniczną obrony obsługuje sekretarz RND.

2. Podczas obrony w części niejawnej dopuszcza się obecność sekretarza RND w celu zapewnienia niezbędnej obsługi technicznej obrony w trybie zdalnym.

 

IV. Inne postanowienia

1. O innych sprawach nieujętych w niniejszych wytycznych decyduje przewodniczący komisji doktorskiej.

2. Niniejsze wytyczne stosuje się odpowiednio do obrad przeprowadzanych przed RDN.

Zmiana rozmiaru fontu