XVII Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”

23-24 listopada 2023r

Warszawa, Politechnika Warszawska

Gmach „Rektorska 4”, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

 

W dniach 23 i 24 listopada 2023 roku odbędzie się XVII Ogólnopolska Konferencja “Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”. Obrady odbywać się będą w budynku „Rektorska 4”, przy ul. Rektorskiej 4 na kampusie PW w Warszawie. Uczestnictwo dla wszystkich zarejestrowanych osób jest nieodpłatne. Rejestracji można dokonać poprzez stronę internetową https://iaq.is.pw.edu.pl/. W tym roku przewidziane są sesje tematyczne poświęcone między innymi: identyfikacji zagrożeń w środowisku wnętrz, ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza przy interakcji dom/praca, aspektom mikrobiologicznym powietrza wewnętrznego, specyfiki dla różnych typów budynków oraz powiązaniu jakości powietrza wewnętrznego i efektywności energetycznej.

Główne cele cyklu konferencji są niezmienne od lat. Organizatorzy starają się stworzyć forum dla interdyscyplinarnej dyskusji oraz integrować środowisko zajmujące się tematyką jakości środowiska wnętrz. Spotkania przedstawicieli zróżnicowanych dyscyplin naukowych: inżynieria środowiska, fizyka budynków, medycyna, chemia, biologia, ergonomia często owocują efektem synergii w podejmowanych projektach naukowych. Wysoką pozycję pośród celów konferencji zajmują także upowszechnianie wiedzy oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy światem nauki a kręgami gospodarczymi.

W programie przewidziane są następujące referaty:

Differences in toxicity of PM2.5 collected in private homes versus outdoors
Aneta WierzbickaLund University

Legionellozowe zapalenie płuc
Joanna Domagała-KulawikUczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Środowiska wnętrz – Poszukiwanie kompromisu pomiędzy komfortem ludzi a dobrostanem roślin
Halina Gackowskaa, Jerzy SowabaFlorabobPolitechnika Warszawska

ASHRAE 241 nowy standard w celu ograniczania ryzyka infekcji
Paweł WargockiTechnical University of Denmark

Cząstki ultradrobne: właściwości, znaczenie i wyzwania
Magdalena ReizerPolitechnika Warszawska

Detekcja sposobu użytkowania pomieszczeń czujnikowymi systemami pomiarowymi
Andrzej Szczurek, Monika MaciejewskaPolitechnika Wrocławska

Wpływ odorów na zdrowie – psychosomatyka, czy faktyczny wpływ?
Mirosław Szyłak-SzydłowskiPolitechnika Warszawska

Jakość powietrza wewnętrznego i jakość snu – doświadczenia z badań w Polsce
Katarzyna Ratajczaka, Katarzyna Balcera, Natalia Tabakaa, Paweł Wargockib, aPolitechnika Poznańska bTechnical University of Denmark

Big data w zarządzaniu informacją o jakości powietrza wewnętrznego
Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska/Go4Energy

Pozazmysłowy wskaźnik jakości powietrza wewnętrznego – radon
Joanna Kubiak, Małgorzata Basińska, Politechnika Poznańska

Warunki środowiskowe podczas pracy świadczonej z domu
Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska

Presja środowiskowa na mikrobiom płuc w stanach podwyższonej gotowości organizmu (alergia, zapalenie, nowotwór)
Bogumiła Szponar, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Knowledge for improving indoor AIR quality and HEALTH (K-HEALTHinAIR, EU Project). Jakość powietrza w szkołach, salach wykładowych i stołówkach: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
Piotr Kępa, Dominika Mucha, Anna Piórkowska, Mariusz Rogulski, Katarzyna Affek, Nina Doskocz,  Adam Muszyński, Monika Załęska-Radziwiłł, Artur Badyda, Politechnika Warszawska

Knowledge for improving indoor AIR quality and HEALTH (K-HEALTHinAIR, EU Project). Jakość powietrza w szkołach, salach wykładowych i stołówkach: mikrobiom
Adam MuszyńskiKatarzyna Affek, Nina Doskocz, Piotr Kępa, Dominika Mucha, Anna Piórkowska, Mariusz Rogulski, Artur Badyda, Monika Załęska-Radziwiłł, Politechnika Warszawska

Występowanie bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wodnych
Ewa Miaśkiewicz-Pęska, Ewa Karwowska, Politechnika Warszawska

Występowanie drobnoustrojów w powietrzu szpitalnej instalacji wentylacji obsługiwanej przez centralę klimatyzacyjną z wymiennikiem obrotowym
Anna Charkowska, Adam Muszyński, Agnieszka Tabernacka, Politechnika Warszawska

Jakość powietrza w restauracjach typu fast-food
Monika Maciejewska, Andrzej Szczurek, Andi Azizah, Politechnika Wrocławska

Jakość powietrza wewnętrznego w wybranych przedszkolach oraz ośrodkach opieki nad osobami starszymi
Mariusz Marć, Natalia Jatkowska, Małgorzata Rutkowska, Bożena Zabiegała, Politechnika Gdańska

Ocena mikroklimatu w budynkach zabytkowych
Maciej Mijakowski, Anna Charkowska Politechnika Warszawska

Innowacyjne systemy wentylacji dla szkół i domów, opracowane w ramach Przedsięwzięcia „Wentylacja dla szkół i domów”
Mariusz Skwarczyński, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Alergeny kurzu domowego: pomiary, diagnostyka aspekty kliniczne i profilaktyczne
Barbara Majkowska-Wojciechowska, Klinika Immunologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Jakość powietrza wewnętrznego a efektywność energetyczna – wspólny kierunek przyszłych zmian
Dariusz Heim, Politechnika Łódzka

Charakterystyka energetyczna budynku to nie tylko aspekty energetyczne
Jerzy Kwiatkowski, Politechnika Warszawska

Propozycja kryterium niskoemisyjności na podstawie wyników badań emisji LZO z wyrobów budowlanych
Mateusz Kozicki, Instytut Techniki Budowlanej

Zmienność parametrów klimatu środowiska zewnętrznego dla potrzeb analiz jakości powietrza wewnętrznego
Piotr Narowski, Politechnika Warszawska

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://iaq.is.pw.edu.pl/xvii-konferencja/program/

 

Zmiana rozmiaru fontu