Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Głównym celem zadania jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej poprzez umożliwienie im wyjazdów na staże dydaktyczne do ośrodków zagranicznych.

Uczestnicy staży:

W rekrutacji na zagraniczne staże dydaktyczne może wziąć udział nauczyciel akademicki w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, zatrudniony w Politechnice Warszawskiej na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Kwalifikacja na zagraniczne staże dydaktyczne odbywa się w trybie konkursowym.

Stypendium może być przyznane danemu nauczycielowi akademickiemu jeden raz w trakcie trwania Projektu.

Warunki uczestnictwa:

 • Udział w zagranicznym stażu dydaktycznym. Czas trwania stażu: od 2 tyg. do 4 mies. Staż musi zakończyć się najpóźniej do 30.09.2022 r.
 • Rozliczenie stażu (m.in. sprawozdanie z zagranicznego stażu dydaktycznego wraz z zaświadczeniem o odbyciu stażu).
 • Przeprowadzenie min. 1 semestru zajęć ze studentami studiów I lub II stopnia (rozpoczętego po powrocie ze stażu) oraz złożenie raportu z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych. Nabyte kompetencje muszą zostać praktycznie wykorzystane najpóźniej w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23 (10.2022-02.2023), co związane jest z zakończeniem realizacji projektu NERW PW w dniu 31 października 2022 r.

Finansowanie obejmuje:

 • stypendium na pokrycie kosztów utrzymania na okres realizacji stażu dydaktycznego (maksymalną wysokość stypendium należy obliczyć jako: liczba dni pobytu za granicą x kwota diety określona w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) – kwota diety wynika z kolumny 4 załącznika do Rozporządzenia);
 • ubezpieczenie;
 • koszty przejazdu.

REGULAMIN REKRUTACJI

 

I. AKTUALNA REKRUTACJA

IV edycja konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW – 10.2021

Aby wziąć udział w IV edycji konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW należy w terminie do 29 października 2021 r. złożyć w Dziale Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, ul. Rektorska 4, pok. 3.14 (w godz. 9:00-16:00):

Formularz rekrutacyjny wypełniony w języku polskim należy złożyć w wersji papierowej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca listopada 2021 r.

Zgłoszenia złożone po terminie lub w formie innej niż wskazana w ogłoszeniu o konkursie będą odrzucane bez możliwości uzupełnień lub sprostowań.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Kierownikiem zadania:

Anna Gąsiorowska-Wasiak

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW, pok. 3.14
e-mail: a.gasiorowska.wasiak@pw.edu.pltel.: 22 234 1423

 

Załączniki do pobrania (IV edycja):

1)      Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny wraz z informacją o planowanym terminie i sposobie wykorzystania nabytych kompetencji – IV edycja
2)      Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu – IV edycja
3)      Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz przystąpieniu do udziału w Zadaniu nr 45 – IV edycja
4)      Załącznik nr 4 – Sprawozdanie ze stażu dydaktycznego – IV edycja
5)      Załącznik nr 5 – Raport z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji dydaktycznych – IV edycja

 

II.  HARMONOGRAM REKRUTACJI:

 1. Edycja I: lipiec 2019
 2. Edycja II: wrzesień-październik 2019
 3. Edycja III: lipiec 2021
 4. Edycja IV: październik 2021
 5. Edycja V: styczeń 2022

Więcej informacji na stronie: www.nerw.pw.edu.pl/Zadania-projektow-oferta/Zadanie-45

Zmiana rozmiaru fontu