IDUB PW: Zapobieganie niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów

Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni
Instytucja realizująca: WIBHiIŚ PW

Źródło finansowania: Program Inicjatywa Doskonałości –Uczelnia Badawcza (IDUB)

Streszczenie projektu:
Niezamierzona hipotermia okołooperacyjna jest jednym z częstych powikłań związanych ze znieczuleniem i zabiegiem operacyjnym występującym u około 50-90% operowanych, przy czym konsekwencje jej wystąpienia u pacjentów mogą wpływać na bezpieczeństwo prowadzenia operacji, jak i na proces rekonwalescencji pacjentów.

Stosowane obecnie metody zapobiegania wystąpienia stanu hipotermii, bazujące na zwiększaniu temperatury powietrza w sali operacyjnej, mogą powodować wystąpienie dyskomfortu termicznego u chirurgów i personelu medycznego. Jednocześnie metody lokalnego ogrzewania pacjentów nie zawsze są efektywne, zatem istnieje potrzeba prowadzenia dalszych prac nad metodami utrzymania organizmu pacjenta w stanie neutralności termicznej z uwzględnieniem specyficznych warunków higienicznych panujących w salach operacyjnych.

Celem projektu jest weryfikacja koncepcji lokalnego ogrzewania pacjentów za pomocą rozwiązań wykorzystujących promieniowanie cieplne. Sprawdzone będzie, jaka konfiguracja ustawienia promienników, jak również jakie nastawy parametrów tego rodzaju urządzeń będą najefektywniej wpływać na ogrzanie organizmu pacjenta przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu na komfort cieplny chirurgów i personelu medycznego.

Badania będą prowadzone w gmachu WIBHIŚ oraz we współpracy z laboratorium EMPA a także laboratorium OR i szpitalem St. Olav funkcjonującymi w ramach NTNU. W 1 etapie realizacji projektu, podczas którego prowadzona będzie optymalizacja lokalizacji i nastaw promienników ciepła w sali operacyjnej, eksperci z tych jednostek będą członkami Naukowej Rady Doradczej i będą dzielić się swoim doświadczeń i wiedzą. Ponadto pozostałe zadania etapu 1 będą prowadzone w warunkach laboratoryjnych w specjalnie do tego celu utworzonym laboratoriom w gmachu WIBHIŚ, w którym symulowane będą warunki panujące w salach operacyjnych. W 2 etapie realizacji projektu przeprowadzona będzie weryfikacja wpływu lokalizacji i nastaw promienników ciepła na uzyskanie bezpiecznej temperatury ciała pacjentów w tym celu badania będą prowadzone w laboratoriach EMPA oraz w NTNU, gdzie zarówno będzie określony ilościowy efekt działania promienników na organizm człowieka, jak i rozwiązania będą sprawdzone w warunkach rzeczywistego zabiegu.

Na podstawie przeprowadzonych prac zostanie opracowana nowa metoda i urządzenie, które będą mogły być stosowane podczas wybranych operacji i zapobiegać ryzyku wystąpienia niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej, co w konsekwencji wpłynie zarówno na zmniejszenie ryzyka powikłań pooperacyjnych, jak i na koszty realizacji poszczególnych procedur medycznych i leczenia pacjentów.

Planowane rezultaty projektu: Planowane jest nawiązanie współpracy badawczej z jednostkami zagranicznymi, przygotowanie publikacji naukowych oraz pozyskanie źródeł finansowania dalszych badań.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej klimatyzacji w szpitalach.

Zmiana rozmiaru fontu