Stypendia z Funduszu Stypendialnego

Szanowni Studenci,
Informujemy, że najbliższa Akcja Stypendialna odbędzie się w dniach 2-16.10.2023.

Od 2 października 2023 na poniższej stronie internetowej będą podane szczegółowe informacje (w języku polskim oraz w języku angielskim) odnośnie stypendiów:
https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego
Prosimy o zapoznanie się z zawartymi tam plikami: regulaminem świadczeń oraz załącznikami.

Studenci mogą składać wnioski o:
– stypendium Rektora,
– stypendium socjalne,
– stypendium dla osób niepełnosprawnych,
– zapomogę.

W ramach Akcji Stypendialnej wnioski (z wymaganymi załącznikami) można złożyć w dziekanacie (w pokoju 136) w dni robocze w godz.9-15 oraz w sobotę 7.10.2023 w godz.10-14 wnioski o:
– stypendium Rektora,
– stypendium socjalne.

Wnioski o stypendium Rektora można złożyć w okresie Akcji Stypendialnej czyli 2-16.10.2023.
Pozostałe wnioski można składać w trakcie całego roku akademickiego 2023/2024.

W pozostałych sprawach godziny przyjęć dziekanatu są inne, proszę się zapoznać z informacjami podanymi na stronie internetowej: https://is.pw.edu.pl/dziekanat/.

Zespół Dziekanatu
Wydział Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska

https://is.pw.edu.pl/en/news/

Dear Students,
We would like to inform you that the next Scholarship Action will take place from 2nd to 16th of October 2023.

Starting from 2 October 2023, detailed information (in Polish and English) regarding scholarships will be provided on the following website:
https://www.bss.ca.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Funduszu-Stypendialnego
Please familiarise yourself with the files contained therein: benefit regulations and attachments.

Students may apply for:
– Rector’s scholarship,
– social scholarship,
– scholarship for the disabled,
– financial aid.

As part of the Scholarship Action, applications (with the required attachments) can be submitted to the Dean’s Office (room 136) on weekdays between 9 a.m. and 3 p.m. and on Saturday 7.10.2023 between 10 a.m. and 2 p.m. for:
– Rector’s scholarship,
– social scholarship.

Applications for the Rector’s scholarship can be submitted during the Scholarship Action, i.e. 2-16 October 2023.
Other applications can be submitted throughout the 2023/2024 academic year.

Please be aware that for other matters, the Dean’s Office opening hours are different, please refer to the information provided on the website: https://is.pw.edu.pl/en/general-information/.

Dean’s Office team
Faculty of Building Services, Hydro
and Environmental Engineering
Warsaw University of Technology

Zmiana rozmiaru fontu