Zasady organizacji nauczania i prowadzenia badań na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

Informacje są aktualizowane zgodnie z bieżącymi Zarządzeniami i Decyzjami Rektora Politechniki Warszawskiej oraz rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównej Inspekcji Sanitarnej

Aktualizacja 07.07.2021 r.

 

Informacja dla pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych, badawczych oraz doktorantów

Informacja dla pracowników administracyjnych

Informacja dla studentów

 


 

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH, DYDAKTYCZNYCH, BADAWCZYCH ORAZ DOKTORANTÓW

 

Ogólne zasady pracy na Wydziale

1.  Pracownik oraz doktorant przy wejściu do Gmachu WIBHiIŚ musi zdezynfekować dłonie, poddać się pomiarowi temperatury skóry na czole (temperatura powyżej 37,5°C, przy pomiarze termometrem bezdotykowym, będzie stanowić podstawę do nie wpuszczenia osoby na teren Wydziału) oraz wpisać swoje dane (imię i nazwisko oraz godzina wejścia) do rejestru. Wykonywanie pracy w formie stacjonarnej jest równoznaczne z akceptacją oświadczenia  dostępnego na stronie internetowej oraz umieszczonego obok rejestru.

2.  Każda osoba wchodząca do Gmachu WIBHiIŚ jest zobowiązana do zasłonięcia nosa i ust maseczką lub przyłbicą w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.

3.  Używanie maseczek lub przyłbic jest obowiązkowe w całym Gmachu WIBHiIŚ. Maseczki lub przyłbice zapewniane są we własnym zakresie przez pracowników oraz doktorantów.

4.  W czasie przerw można opuszczać Gmach WIBHiIŚ przy zachowaniu dystansu społecznego określonego przepisami prawa.

5.  Regulaminy laboratoriów badawczych, uwzględniające specyfikę prowadzenia badań oraz wymagania sanitarno–epidemiologicznych, są dostępne w poszczególnych laboratoriach.

6.  Pracownicy oraz doktoranci są zobowiązani do bieżącego, codziennego korzystania z poczty służbowej (imię.nazwisko@pw.edu.pl lub imię.nazwisko.dokt@pw.edu.pl) oraz zapoznawania się z korespondencją; niedozwolone jest korzystanie w celach służbowych z adresów prywatnych.

7.  Pracownicy oraz doktoranci są zobowiązani do bieżącego, codziennego korzystania ze strony internetowej WIBHiIŚ oraz PW w celu zapoznawania się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania uczelni, w szczególności z wewnętrznymi aktami prawnymi.

8.  Rekomendowane jest częste wietrzenie pomieszczeń pracy indywidualnej (pokoi pracowniczych).

 

Regulamin korzystania z sal dydaktycznych

1.  W sali nie mogą znajdować się osoby postronne, inne niż studenci danej grupy przypisani do zajęć w USOS oraz prowadzący zajęcia.

2.  Podczas zajęć należy zajmować miejsca pojedynczo (1 osoba w ławce) lub w sposób umożliwiający zachowanie minimalnego dystansu między użytkownikami pomieszczenia wynoszącego co najmniej 1,5 m.

3.  Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący określa liczbę studentów przebywających w sali, w celu sprawdzenia czy nie jest przekroczona maksymalna liczba osób, które mogą przebywać w danej sali (przedstawiona na drzwiach zewnętrznych).

4.  Telefony komórkowe i inne przedmioty nie wymagane do realizacji zajęć, powinny być schowane w torbach/plecakach.

5.  Każda osoba korzysta z własnych przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć.

6.  Należy wietrzyć salę przed rozpoczęciem zajęć oraz na każdej przerwie.

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa prowadzenia zajęć dydaktycznych i badawczych w laboratoriach

1.  Regulaminy laboratoriów badawczych, uwzględniające specyfikę prowadzenia badań oraz wymagania sanitarno–epidemiologiczne, są dostępne w poszczególnych laboratoriach.

2.  Osobami odpowiedzialnymi za nadzorowanie przestrzegania zasad korzystania z laboratoriów są kierownicy i opiekuni poszczególnych laboratoriów. Informacje na ten temat zamieszczone są na stronie https://is.pw.edu.pl/laboratoria-badawcze/ .

 

Procedura realizacji egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe obywają się w formie zdalnej zgodnie z zasadami przedstawionymi w Zarządzeniu Rektora nr 99/2020 z dnia 29/09/2020 w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość.

 

Sposób przeprowadzania praktyk

Ogólne zasady realizacji praktyk przedstawione są na stronie https://is.pw.edu.pl/praktyki/.

 

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ lub umów bilateralnych

Kwestię wyjazdów w okresie epidemii COVID-19 reguluje Zarządzenie nr 58/2021 Rektora PW z dnia 30/06/2021 zmieniające zarządzenie nr 104/2020 Rektora PW w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID – 19 od dnia 1 października 2020 r.

 

Zasady korzystania z wind

1.  Rekomendowane jest niekorzystanie z windy.

2.  Osoby korzystające z windy muszą używać maseczek lub/i przyłbic.

3.  Jednorazowo w windzie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.

4.  Należy zachować bezpieczny dystans.

 

Informacja dla pracowników oraz doktorantów odwiedzających Biuro Dziekana

1.  Preferowany jest kontakt zdalny z pracownikiem Biura Dziekana (email, telefon lub MS Teams).

2.  W Biurze Dziekana może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca, wymagane jest zasłanianie ust i nosa.

3.  Wizyty pracowników oraz doktorantów w Biurze Dziekana w sprawach, których nie można załatwić zdalnie, możliwe są po uprzednim wyznaczeniu terminu drogą telefoniczną lub mailową,

4.  Ze względów bezpieczeństwa zaleca się podpisywanie dokumentów swoim długopisem lub długopisem pobranym z pojemnika ‘zdezynfekowane’.

 

Informacja dla pracowników oraz doktorantów odwiedzających sekretariat

1.  Preferowany jest kontakt zdalny z pracownikami sekretariatu (email, telefon lub MS Teams).

2.  W sekretariacie może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca, wymagane jest zasłanianie ust i nosa.

3.  W pokoju z ksero (p. 301) może przebywać w tym samym czasie tylko jedna osoba.

4.  W pokoju z ksero znajdują się dwa płyny do dezynfekcji: jeden do dezynfekcji rąk, a drugi do dezynfekcji urządzeń ksero oraz jednorazowe ręczniki. Przed rozpoczęciem używania ksero, należy zdezynfekować ręce płynem do rąk, jak również zdezynfekować urządzenie ksero przy pomocy oznaczonego płynu oraz jednorazowych ręczników.

5. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się podpisywanie dokumentów swoim długopisem lub długopisem pobranym z pojemnika ‘zdezynfekowane’.

 

Informacja dla pracowników oraz doktorantów odwiedzających dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

1.  Preferowany jest kontakt zdalny z pracownikami Dziekanatu (email, telefon, MS Teams). Wizyty osób odwiedzających powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum.

2.  W Dziekanacie może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca, wymagane jest zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

 

Dziekanat studiów stacjonarnych:

tel. 22-234-54-06, 22-234-74-25, 22-234-61-33, 22-234-61-34
e-mail: dziekan.studia.wibhis@pw.edu.pl; dziekanat.wibhis@pw.edu.pl
studia stacjonarne I stopnia: edyta.laskowska@pw.edu.pl, katarzyna.obszanska@pw.edu.pl
studia stacjonarne II stopnia oraz studia stacjonarne anglojęzyczne I i II stopnia: aleksandra.albinska@pw.edu.pl.

 

Dziekanat studiów niestacjonarnych i podyplomowych:

tel. 22-234-75-97,

e-mail: dziekan.niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl, iwona.latecka@pw.edu.pl, magdalena.jarosz@pw.edu.pl

 

Informacja dla pracowników oraz doktorantów korzystających z zasobów biblioteki

W okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień) Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, w zakresie zwrotów i wypożyczeń materiałów bibliotecznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa, opierając się na zachowaniu zasad reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja rąk):

1.  Zwroty w ramach tzw. „brudnej drogi” realizowane są wyłącznie w pomieszczeniu 306, które na czas 5-dniowej kwarantanny książek, jest miejscem do tego przeznaczonym.

2. Wypożyczenia w ramach tzw. „czystej drogi” realizowane są tak, jak dotychczas w pomieszczeniu 319,

3. Nieczynne pozostają: Czytelnia Główna (sala 306)

4. Na czas odwiedzin w Bibliotece obowiązują:

a) dezynfekcja rąk przy wejściu do Biblioteki,

b) osłona nosa i ust (rekomendowana maseczka),

c) w Wypożyczalni jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, z zachowaniem zalecanego dystansu,

d) w pomieszczeniu zwrotów jednocześnie może przebywać maksymalnie 5 osób, z zachowaniem zalecanego dystansu.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biblioteki WIBHiIŚ PW za pośrednictwem numerów telefonów: 22 234 7689; 22 825 0611 oraz poprzez adresy e-mailowe dostępne na stronie www.is.pw.edu.pl

Zachęcamy również do korzystania z zasobów on-line oraz kontaktu z Oddziałem Informacji i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki Głównej PW: tel.: 22 234 7300; 22 628 7184; e-mail oin.bg@pw.edu.pl lub poprzez usługę Zapytaj bibliotekarza

 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, doktoranta lub studenta

1.  W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zachorowania na COVID-19 pracownik, doktorant lub student przebywający poza Wydziałem, jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Dziekana – mailem (dziekan.wibhis@pw.edu.pl) oraz do przesłania informacji na adres powiadomienia@pw.edu.pl.

2. Pracownik, doktorant lub student zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Dziekana również w przypadku otrzymania decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego o skierowaniu go do odbycia obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 albo styczności ze źródłem zakażenia, jeżeli nie wystąpiły objawy choroby COVID-19 lub zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami z mocy prawa, w związku z przekroczeniem granicy po powrocie do kraju. Informację należy przekazać Dziekanowi wraz z decyzją lub informacją o terminie obowiązkowej kwarantann oraz przesłać mailem na adres: powiadomienia@pw.edu.pl, oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami i komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Dziekana o każdej zmianie decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego lub o zmianie stanu zdrowia.

3. Jeżeli student, doktorant lub pracownik przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej podczas przebywania na Wydziale, należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć, lub wykonywanej pracy i powiadomić portiernię (tel. 22 234 76 05 lub 798 722 529), następnie portier zawiadamia Kierownika Zespołu ds. Eksploatacji Obiektu Dydaktycznego. Następnie portier, po założeniu środków ochrony indywidualnej odprowadza chorą osobę do pokoju odosobnienia (izolatorium, pomieszczenie nr 33). W pomieszczeniu odosobnienia zachowany jest dystans wynoszące minimum 2 m od innych osób.   Podczas pobytu w izolatorium, osoba chora, ma obowiązek podać swoje dane kontaktowe portierowi oraz skontaktować się z lekarzem, który podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu.

4. W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy student, doktorant, pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej. Procedura podstępowania przedstawiona jest na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/podejrzewasz-ze-masz-koronawirusa

5. Jeśli osobą chorą jest student lub doktorant, który mieszka w domu studenckim, a stan zdrowia mu na to pozwala ma obowiązek skontaktować się z kierownikiem akademika, w którym zamieszkuje, w celu podjęcia decyzji, gdzie można umieścić chorego studenta/doktoranta.

6. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia studenta, doktoranta lub pracownika, wyznaczona przez dziekana osoba, dzwoni pod numer 112 lub 999 w celu wezwania służb ratunkowych. Do czasu ich przybycia postępuje zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyspozytora numeru ratunkowego. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.

7. Pomieszczenie w którym przebywała chora osoba, oraz obszar, w którym się poruszała, należy poddać dezynfekcji, zgodnie z obowiązującymi procedurami, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

8. Prowadzący zajęcia przekazuje do Biura Dziekana listę osób przebywających w tym samym czasie w jednej sali z osobą podejrzaną o zakażenie.

 

Przydatne kontakty

 • Infolinia NFZ: 800 190 590
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (Warszawa) : 22 25 00 115
 • Wojewódzki Inspektorat Sanitarny (Warszawa): 22 690 90 01 – 06
 • Wojewódzki Szpital Zakaźny (Warszawa): 22 33 55 261
 • Pomoc psychologiczna: www.bss.pw.edu.pl

 

Ponadto prosimy zapoznać się z następującymi dokumentami

 


 

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH

 

Ogólne zasady pracy na Wydziale

1.  Pracownik przy wejściu do Gmachu WIBHiIŚ musi zdezynfekować dłonie, poddać się pomiarowi temperatury skóry na czole (temperatura powyżej 37,5°C, przy pomiarze termometrem bezdotykowym, będzie stanowić podstawę do nie wpuszczenia osoby na teren Wydziału) oraz wpisać swoje dane (imię i nazwisko oraz godzina wejścia) do rejestru. Wykonywanie pracy w formie stacjonarnej jest równoznaczne z akceptacją oświadczenia  dostępnego na stronie internetowej oraz umieszczonego obok rejestru.

2.  Każda osoba wchodząca do Gmachu WIBHiIŚ jest zobowiązana do zasłonięcia nosa i ust maseczką lub przyłbicą w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.

3.  Używanie maseczek lub przyłbic jest obowiązkowe w całym Gmachu WIBHiIŚ. Maseczki lub przyłbice zapewniane są we własnym zakresie przez pracowników.

4.  W czasie przerw można opuszczać Gmach WIBHiIŚ przy zachowaniu dystansu społecznego określonego przepisami prawa.

5.  Regulaminy laboratoriów badawczych, uwzględniające specyfikę prowadzenia badań oraz wymagania sanitarno–epidemiologicznych, są dostępne w poszczególnych laboratoriach.

6.  Pracownicy są zobowiązani do bieżącego, codziennego korzystania z poczty służbowej (imię.nazwisko@pw.edu.pl) oraz zapoznawania się z korespondencją; niedozwolone jest korzystanie w celach służbowych z adresów prywatnych.

7.  Pracownicy są zobowiązani do bieżącego, codziennego korzystania ze strony internetowej WIBHiIŚ oraz PW w celu zapoznawania się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania uczelni, w szczególności z wewnętrznymi aktami prawnymi.

8.  Rekomendowane jest częste wietrzenie pomieszczeń pracy indywidualnej (pokoi pracowniczych).

 

Zasady korzystania z wind

1.  Rekomendowane jest niekorzystanie z windy.

2.  Osoby korzystające z windy muszą używać maseczek lub/i przyłbic.

3.  Jednorazowo w windzie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.

4.  Należy zachować bezpieczny dystans.

 

Informacja dla pracowników odwiedzających Biuro Dziekana

1.  Preferowany jest kontakt zdalny z pracownikami Biura Dziekana (email, telefon lub MS Teams).

2.  W Biurze Dziekana może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca, wymagane jest zasłanianie ust i nosa.

3.  Wizyty pracowników w Biurze Dziekana w sprawach, których nie można załatwić zdalnie, możliwe są po uprzednim wyznaczeniu terminu drogą telefoniczną lub mailową,

4.  Ze względów bezpieczeństwa zaleca się podpisywanie dokumentów swoim długopisem lub długopisem pobranym z pojemnika ‘zdezynfekowane’.

 

Informacja dla pracowników odwiedzających sekretariat

1.  Preferowany jest kontakt zdalny z pracownikami sekretariatu (email, telefon lub MS Teams).

2. W sekretariacie może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca, wymagane jest zasłanianie ust i nosa.

3. W pokoju z ksero (p. 301) może przebywać tylko jedna osoba.

4. W pokoju z ksero znajdują się dwa płyny do dezynfekcji: jeden do dezynfekcji rąk, a drugi do dezynfekcji urządzeń ksero oraz jednorazowe ręczniki. Przed rozpoczęciem używania ksero, należy zdezynfekować ręce płynem do rąk, jak również zdezynfekować urządzenie ksero przy pomocy oznaczonego płynu oraz jednorazowych ręczników.

5. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się podpisywanie dokumentów swoim długopisem lub długopisem pobranym z pojemnika ‘zdezynfekowane’.

 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, doktoranta lub studenta

1.  W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zachorowania na COVID-19 pracownik, doktorant lub student przebywający poza Wydziałem, jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Dziekana – mailem (dziekan.wibhis@pw.edu.pl) oraz do przesłania informacji na adres powiadomienia@pw.edu.pl.

2.  Pracownik, doktorant lub student zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Dziekana również w przypadku otrzymania decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego o skierowaniu go do odbycia obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 albo styczności ze źródłem zakażenia, jeżeli nie wystąpiły objawy choroby COVID-19 lub zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami z mocy prawa, w związku z przekroczeniem granicy po powrocie do kraju. Informację należy przekazać Dziekanowi wraz z decyzją lub informacją o terminie obowiązkowej kwarantann oraz przesłać mailem na adres: powiadomienia@pw.edu.pl, oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami i komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Dziekana o każdej zmianie decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego lub o zmianie stanu zdrowia.

3.  Jeżeli student, doktorant lub pracownik przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej podczas przebywania na Wydziale, należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć, lub wykonywanej pracy i powiadomić portiernię (tel. 22 234 76 05 lub 798 722 529), następnie portier zawiadamia Kierownika Zespołu ds. Eksploatacji Obiektu Dydaktycznego. Następnie portier, po założeniu środków ochrony indywidualnej odprowadza chorą osobę do pokoju odosobnienia (izolatorium, pomieszczenie nr 33). W pomieszczeniu odosobnienia zachowany jest dystans wynoszące minimum 2 m od innych osób. Podczas pobytu w izolatorium, osoba chora, ma obowiązek podać swoje dane kontaktowe portierowi oraz skontaktować się z lekarzem, który podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu.

4.  W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy student, doktorant, pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej. Procedura podstępowania przedstawiona jest na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/podejrzewasz-ze-masz-koronawirusa

5.  Jeśli osobą chorą jest student lub doktorant, który mieszka w domu studenckim, a stan zdrowia mu na to pozwala ma obowiązek skontaktować się z kierownikiem akademika, w którym zamieszkuje, w celu podjęcia decyzji, gdzie można umieścić chorego studenta/doktoranta.

6.  W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia studenta, doktoranta lub pracownika, wyznaczona przez dziekana osoba, dzwoni pod numer 112 lub 999 w celu wezwania służb ratunkowych. Do czasu ich przybycia postępuje zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyspozytora numeru ratunkowego. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.

7.  Pomieszczenie w którym przebywała chora osoba, oraz obszar, w którym się poruszała, należy poddać dezynfekcji, zgodnie z obowiązującymi procedurami, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

8.  Prowadzący zajęcia przekazuje do Biura Dziekana listę osób przebywających w tym samym czasie w jednej sali z osobą podejrzaną o zakażenie.

 

Przydatne kontakty

 • Infolinia NFZ: 800 190 590
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (Warszawa) : 22 25 00 115
 • Wojewódzki Inspektorat Sanitarny (Warszawa): 22 690 90 01 – 06
 • Wojewódzki Szpital Zakaźny (Warszawa): 22 33 55 261
 • Pomoc psychologiczna: www. bss.pw.edu.pl

 

Ponadto prosimy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

 


 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

 

Ogólne zasady pracy na Wydziale

1.  Student przy wejściu do Gmachu WIBHiIŚ musi zdezynfekować dłonie, poddać się pomiarowi temperatury skóry na czole (temperatura powyżej 37,5°C, przy pomiarze termometrem bezdotykowym, będzie stanowić podstawę do nie wpuszczenia osoby na teren Wydziału) oraz wpisać swoje dane (imię i nazwisko oraz godzina wejścia) do rejestru. Wykonywanie pracy w formie stacjonarnej jest równoznaczne z akceptacją oświadczenia dostępnego na stronie internetowej oraz umieszczonego obok rejestru.

2. Każda osoba wchodząca do Gmachu WIBHiIŚ jest zobowiązana do zasłonięcia nosa i ust maseczką lub przyłbicą w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.

3. Używanie maseczek lub przyłbic jest obowiązkowe w całym Gmachu WIBHiIŚ. Maseczki lub przyłbice zapewniane są we własnym zakresie przez studentów.

4. W czasie przerw można opuszczać Gmach WIBHiIŚ przy zachowaniu dystansu społecznego określonego przepisami prawa.

5. Regulaminy laboratoriów dydaktycznych, uwzględniające specyfikę prowadzenia badań oraz wymagania sanitarno–epidemiologicznych, są dostępne w poszczególnych laboratoriach.

6. Wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej, w korespondencji z Uczelnią, są obowiązani do korzystania wyłącznie z ich indywidualnych adresów e-mail w domenie PW (nr_albumu@pw.edu.pl).

7. Studenci są zobowiązani do bieżącego, codziennego korzystania ze strony internetowej WIBHiIŚ oraz PW w celu zapoznawania się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania uczelni, w szczególności z wewnętrznymi aktami prawnymi.

 

Regulamin korzystania z sal dydaktycznych

1.  W sali nie mogą znajdować się osoby postronne, inne niż studenci danej grupy przypisani do zajęć w USOS oraz prowadzący zajęcia.

2.  Podczas zajęć należy zajmować miejsca pojedynczo (1 osoba w ławce) lub w sposób umożliwiający zachowanie minimalnego dystansu między użytkownikami pomieszczenia wynoszącego co najmniej 1,5 m.

3.  Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący określa liczbę studentów przebywających w sali, w celu sprawdzenia czy nie jest przekroczona maksymalna liczba osób, które mogą przebywać w danej sali (przedstawiona na drzwiach zewnętrznych).

4.  Podczas zajęć należy zachować dystans między studentami wynoszący min 1,5 m.

5.  Telefony komórkowe i inne przedmioty nie wymagane do realizacji zajęć, powinny być schowane w torbach/plecakach.

6.  Każda osoba korzysta z własnych przedmiotów niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zajęć.

7.  Należy wietrzyć salę przed rozpoczęciem zajęć oraz na każdej przerwie.

 

Procedura realizacji egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe obywają się w formie zdalnej zgodnie z zasadami przedstawionymi w Zarządzeniu Rektora nr 99/2020 z dnia 29/09/2020 w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość.

 

Sposób przeprowadzania praktyk

Ogólne zasady realizacji praktyk przedstawione są na stronie https://is.pw.edu.pl/praktyki/.

 

Zasady korzystania z wind

1.  Rekomendowane jest niekorzystanie z windy.

2.  Osoby korzystające z windy muszą używać maseczek lub/i przyłbic.

3.  Jednorazowo w windzie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.

4.  Należy zachować bezpieczny dystans.

 

Informacja dla studentów odwiedzających Biuro Dziekana

1.  Preferowany jest kontakt zdalny z pracownikami Biura Dziekana (email, telefon lub MS Teams).

2.  W Biurze Dziekana może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca, wymagane jest zasłanianie ust i nosa.

3.  Wizyty studentów w Biurze Dziekana w sprawach, których nie można załatwić zdalnie, możliwe są po uprzednim wyznaczeniu terminu drogą telefoniczną lub mailową,

4.  Ze względów bezpieczeństwa zaleca się podpisywanie dokumentów swoim długopisem lub długopisem pobranym z pojemnika ‘zdezynfekowane’.

 

Informacja dla studentów odwiedzających dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

1.  Preferowany jest kontakt zdalny z pracownikami Dziekanatu (email, telefon, MS Teams). Wizyty osób odwiedzających powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum.

2.  W Dziekanacie może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca, wymagane jest zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

 

Dziekanat studiów stacjonarnych:

tel. 22-234-54-06, 22-234-74-25, 22-234-61-33, 22-234-61-34
e-mail: dziekan.studia.wibhis@pw.edu.pl; dziekanat.wibhis@pw.edu.pl
studia stacjonarne I stopnia: edyta.laskowska@pw.edu.pl, katarzyna.obszanska@pw.edu.pl
studia stacjonarne II stopnia oraz studia stacjonarne anglojęzyczne I i II stopnia: aleksandra.albinska@pw.edu.pl.

 

Dziekanat studiów niestacjonarnych i podyplomowych:

tel. 22-234-75-97,

e-mail: dziekan.niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl, iwona.latecka@pw.edu.pl, magdalena.jarosz@pw.edu.pl

 

 

Informacja dla studentów korzystających z zasobów biblioteki

W okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień) Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, w zakresie zwrotów i wypożyczeń materiałów bibliotecznych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa, opierając się na zachowaniu zasad reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja rąk):

1.  Zwroty w ramach tzw. „brudnej drogi” realizowane są wyłącznie w pomieszczeniu 306, które na czas 5-dniowej kwarantanny książek, jest miejscem do tego przeznaczonym.

2. Wypożyczenia w ramach tzw. „czystej drogi” realizowane są tak, jak dotychczas w pomieszczeniu 319,

3. Nieczynne pozostają: Czytelnia Główna (sala 306)

4. Na czas odwiedzin w Bibliotece obowiązują:

a) dezynfekcja rąk przy wejściu do Biblioteki,

b) osłona nosa i ust (rekomendowana maseczka),

c) w Wypożyczalni jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, z zachowaniem zalecanego dystansu,

d) w pomieszczeniu zwrotów jednocześnie może przebywać maksymalnie 5 osób, z zachowaniem zalecanego dystansu.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biblioteki WIBHiIŚ PW za pośrednictwem numerów telefonów: 22 234 7689; 22 825 0611 oraz poprzez adresy e-mailowe dostępne na stronie www.is.pw.edu.pl

Zachęcamy również do korzystania z zasobów on-line oraz kontaktu z Oddziałem Informacji i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki Głównej PW: tel.: 22 234 7300; 22 628 7184; e-mail oin.bg@pw.edu.pl lub poprzez usługę Zapytaj bibliotekarza

 

Informacja dla studentów odwiedzających sekretariat

1.  Preferowany jest kontakt zdalny z pracownikami sekretariatu (email, telefon lub MS Teams).

2.  W sekretariacie może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca, wymagane jest zasłanianie ust i nosa.

 

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ lub umów bilateralnych

Kwestię wyjazdów w okresie epidemii COVID-19 reguluje Zarządzenie nr 58/2021 Rektora PW z dnia 30/06/2021 zmieniające zarządzenie nr 104/2020 Rektora PW w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID – 19 od dnia 1 października 2020 r.

 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, doktoranta lub studenta

1.  W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zachorowania na COVID-19 pracownik, doktorant lub student przebywający poza Wydziałem, jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Dziekana – mailem (dziekan.wibhis@pw.edu.pl) oraz do przesłania informacji na adres powiadomienia@pw.edu.pl.

2.  Pracownik, doktorant lub student zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Dziekana również w przypadku otrzymania decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego o skierowaniu go do odbycia obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 albo styczności ze źródłem zakażenia, jeżeli nie wystąpiły objawy choroby COVID-19 lub zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami z mocy prawa, w związku z przekroczeniem granicy po powrocie do kraju. Informację należy przekazać Dziekanowi wraz z decyzją lub informacją o terminie obowiązkowej kwarantann oraz przesłać mailem na adres: powiadomienia@pw.edu.pl, oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami i komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Dziekana o każdej zmianie decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego lub o zmianie stanu zdrowia.

3.  Jeżeli student, doktorant lub pracownik przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej podczas przebywania na Wydziale, należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć, lub wykonywanej pracy i powiadomić portiernię (tel. 22 234 76 05 lub 798 722 529), następnie portier zawiadamia Kierownika Zespołu ds. Eksploatacji Obiektu Dydaktycznego. Następnie portier, po założeniu środków ochrony indywidualnej odprowadza chorą osobę do pokoju odosobnienia (izolatorium, pomieszczenie nr 33). W pomieszczeniu odosobnienia zachowany jest dystans wynoszące minimum 2 m od innych osób.   Podczas pobytu w izolatorium, osoba chora, ma obowiązek podać swoje dane kontaktowe portierowi oraz skontaktować się z lekarzem, który podejmuje decyzje o dalszym postępowaniu.

4.  W przypadku, kiedy stan zdrowia nie wymaga pomocy student, doktorant, pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej. Procedura podstępowania przedstawiona jest na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/podejrzewasz-ze-masz-koronawirusa

5.  Jeśli osobą chorą jest student lub doktorant, który mieszka w domu studenckim, a stan zdrowia mu na to pozwala ma obowiązek skontaktować się z kierownikiem akademika, w którym zamieszkuje, w celu podjęcia decyzji, gdzie można umieścić chorego studenta/doktoranta.

6.  W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia studenta, doktoranta lub pracownika, wyznaczona przez dziekana osoba, dzwoni pod numer 112 lub 999 w celu wezwania służb ratunkowych. Do czasu ich przybycia postępuje zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyspozytora numeru ratunkowego. O zaistniałej sytuacji niezwłocznie informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.

7.  Pomieszczenie w którym przebywała chora osoba, oraz obszar, w którym się poruszała, należy poddać dezynfekcji, zgodnie z obowiązującymi procedurami, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).

8.  Prowadzący zajęcia przekazuje do Biura Dziekana listę osób przebywających w tym samym czasie w jednej sali z osobą podejrzaną o zakażenie.

 

Przydatne kontakty

 • Infolinia NFZ: 800 190 590
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (Warszawa) : 22 25 00 115
 • Wojewódzki Inspektorat Sanitarny (Warszawa): 22 690 90 01 – 06
 • Wojewódzki Szpital Zakaźny (Warszawa): 22 33 55 261
 • Pomoc psychologiczna: www. bss.pw.edu.pl

 

Ponadto prosimy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

 
Zmiana rozmiaru fontu