Zasady organizacji nauczania i prowadzenia badań na Wydziale związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 (aktualizacja 30.09.2021)

Informacje są aktualizowane zgodnie z bieżącymi Zarządzeniami i Decyzjami Rektora Politechniki Warszawskiej oraz rekomendacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównej Inspekcji Sanitarnej

Aktualizacja 30.09.2021 r.

 

Informacja dla pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych, badawczych oraz doktorantów

Informacja dla pracowników administracyjnych

Informacja dla studentów

 


 

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH, DYDAKTYCZNYCH, BADAWCZYCH ORAZ DOKTORANTÓW

 

Ogólne zasady pracy na Wydziale

1. Praca realizowana jest w formie stacjonarnej. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dziekan może wnioskować do Rektora o wprowadzenie pracy zdalnej dla danego pracownika.

2. Po wejściu do Gmachu WIBHiIŚ należy zdezynfekować dłonie i poddać się pomiarowi temperatury skóry (osoba o temperaturze powyżej 37,5°C, przy pomiarze termometrem bezdotykowym na nadgarstku, powinna opuścić Gmach WIBHIŚ).

3. Każda osoba wchodząca do Gmachu WIBHiIŚ jest zobowiązana do zasłonięcia nosa i ust maseczką lub przyłbicą w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.

4. Używanie maseczek lub przyłbic jest obowiązkowe w całym Gmachu WIBHiIŚ. Maseczki lub przyłbice zapewniane są we własnym zakresie przez pracowników oraz doktorantów.

5. W czasie przerw można opuszczać Gmach WIBHiIŚ przy zachowaniu dystansu społecznego określonego przepisami prawa.

6. Pracownicy oraz doktoranci są zobowiązani do bieżącego, codziennego korzystania z poczty służbowej (imię.nazwisko@pw.edu.pl lub imię.nazwisko.dokt@pw.edu.pl) oraz zapoznawania się z korespondencją; niedozwolone jest korzystanie w celach służbowych z adresów prywatnych.

7. Pracownicy oraz doktoranci są zobowiązani do bieżącego, codziennego korzystania ze strony internetowej WIBHiIŚ oraz PW w celu zapoznawania się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania uczelni, w szczególności z wewnętrznymi aktami prawnymi.

8. Rekomendowane jest częste wietrzenie pomieszczeń pracy indywidualnej (pokoi pracowniczych).

 

Zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych

1. W roku akademickim 2021/2022, w semestrze zimowym tj. od 1.10.2021 do 1.02.2022, zajęcia realizowane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na WIBHIŚ odbywają się w trybie stacjonarnym mieszanym a zatem w formie stacjonarnej i zdalnej, w następującym podziale:

a) zajęcia laboratoryjne odbywają się w formie stacjonarnej.

b) wykłady, ćwiczenia audytoryjne i projektowe, pracownie oraz seminaria są realizowane w formie stacjonarnej lub zdalnej.

2. Zajęcia dydaktyczne są realizowane (zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej) zgodnie z planem zajęć opublikowanym w USOS. Niedopuszczalne jest łączenie grup zajęciowych, zmiana formy prowadzenia zajęć, terminu oraz sali. Jakakolwiek zmiana w stosunku do planu zamieszczonego w USOS wymaga uzyskania zgody właściwego prodziekana. Wystąpienie z podaniem o zmianę w stosunku do planu zamieszczonego w USOS odbywa się co najmniej 7 dni przed datą wyznaczonych zajęć.

3. Zajęcia w formie stacjonarnej odbywają się w Gmachu WIBHiIŚ w salach wskazanych w USOS. Podczas zajęć stacjonarnych prowadzący jest zobowiązany do:

a) przewietrzania sal po każdych zajęciach;

b) zgłoszenia do kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej każdego przypadku zauważonego lub zgłoszonego podejrzenia zachorowania na COVID-19.

4. Zajęcia w formie zdalnej prowadzone są za pomocą aplikacji MS Teams i platformy Moodle. Na stronie https://is.pw.edu.pl/podpowiedzi/są zamieszczone materiały pomocnicze i instrukcje.

5. W celu realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, nauczyciel akademicki za pomocą USOS web tworzy grupy zajęciowe (zespoły) w MS Teams, zgodnie z planem opublikowanym w USOS web. Wszystkie materiały niezbędne do prowadzenia zajęć należy umieszczać wyłącznie na platformie Moodle.

 

Regulamin korzystania z sal dydaktycznych

1. W sali nie mogą znajdować się osoby postronne, inne niż studenci danej grupy przypisani do zajęć w USOS oraz prowadzący zajęcia.

2. Należy wietrzyć salę przed rozpoczęciem zajęć oraz na każdej przerwie.

 

Procedura realizacji egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe obywają się w formie stacjonarnej.

 

Sposób przeprowadzania praktyk

Ogólne zasady realizacji praktyk przedstawione są na stronie https://is.pw.edu.pl/praktyki/.

 

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ lub umów bilateralnych

Kwestię wyjazdów w okresie epidemii COVID-19 reguluje Zarządzenie nr 58/2021 Rektora PW z dnia 30/06/2021 zmieniające zarządzenie nr 104/2020 Rektora PW w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID – 19 od dnia 1 października 2020 r.

 

Informacja dla pracowników oraz doktorantów odwiedzających dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

1. Preferowany jest kontakt zdalny z pracownikami Dziekanatu (email, telefon, MS Teams). Wizyty osób odwiedzających powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum.

2. Wizyty pracowników, studentów oraz doktorantów w Dziekanacie w sprawach, których nie można zrealizować zdalnie, możliwe są po uprzednim wyznaczeniu terminu drogą telefoniczną lub mailową.

3. W Dziekanacie może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca, wymagane jest zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

Dane kontaktowe do Dziekanatu przedstawione są na stronie: https://is.pw.edu.pl/kontakt/

 

Informacja dla pracowników oraz doktorantów korzystających z zasobów biblioteki

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00, w zakresie zwrotów i wypożyczeń materiałów bibliotecznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa, opierając się na zachowaniu zasad reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja rąk):

1. Zwroty w ramach tzw. „brudnej drogi” realizowane są wyłącznie w pomieszczeniu 306, które na czas 5-dniowej kwarantanny książek, jest miejscem do tego przeznaczonym.

2. Wypożyczenia w ramach tzw. „czystej drogi” realizowane są tak, jak dotychczas w pomieszczeniu 319,

3. Nieczynne pozostają: Czytelnia Główna (sala 306)

4. Na czas odwiedzin w Bibliotece obowiązują: dezynfekcja rąk przy wejściu do Biblioteki, osłona nosa i ust (rekomendowana maseczka), w Wypożyczalni jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby oraz w pomieszczeniu zwrotów jednocześnie może przebywać maksymalnie 5 osób.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biblioteki WIBHiIŚ PW za pośrednictwem numerów telefonów: 22 234 7689; 22 825 0611 oraz poprzez adresy e-mailowe dostępne na stronie www.is.pw.edu.pl

Zachęcamy również do korzystania z zasobów on-line oraz kontaktu z Oddziałem Informacji i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki Głównej PW: tel.: 22 234 7300; 22 628 7184; e-mail oin.bg@pw.edu.pl lub poprzez usługę Zapytaj bibliotekarza

 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, doktoranta lub studenta

1. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zachorowania na COVID-19 pracownik, doktorant lub student przebywający poza Wydziałem, jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Dziekana – mailem (dziekan.wibhis@pw.edu.pl) oraz do przesłania informacji na adres powiadomienia@pw.edu.pl.

2. Pracownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania kierownika jednostki organizacyjnej o konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 albo konieczności odbycia izolacji w warunkach domowych oraz o każdej zmianie w tym zakresie.

3. Informację, o której mowa w ust. 2, należy przekazać kierownikowi jednostki organizacyjnej wraz z informacją o okresie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, mailem albo telefonicznie oraz przesłać mailem na adres: powiadomienia@pw.edu.pl, oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami i komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

4. W przypadku nieudostępnienia PW przez ZUS informacji o objęciu kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych pracownik, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny lub izolacji składa oświadczenie, zgodnie z wzorem określonym przez ZUS, link: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowakwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2556004

5. Jeżeli student, doktorant lub pracownik przejawia niepokojące objawy choroby podczas przebywania na Wydziale, należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć lub wykonywanej pracy. Student, doktorant lub pracownik przejawiający niepokojące objawy choroby powinien opuścić Gmach WIBHIŚ.

 

Przydatne kontakty

 • Infolinia NFZ: 800 190 590
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (Warszawa) : 22 25 00 115
 • Wojewódzki Inspektorat Sanitarny (Warszawa): 22 690 90 01 – 06
 • Wojewódzki Szpital Zakaźny (Warszawa): 22 33 55 261
 • Pomoc psychologiczna: www.bss.pw.edu.pl

 

Ponadto prosimy zapoznać się z następującymi dokumentami


 

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH

 

Ogólne zasady pracy na Wydziale

1. Praca realizowana jest w formie stacjonarnej. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dziekan może wnioskować do Rektora o wprowadzenie pracy zdalnej dla danego pracownika.

2. Po wejściu do Gmachu WIBHiIŚ należy zdezynfekować dłonie i poddać się pomiarowi temperatury skóry (osoba o temperaturze powyżej 37,5°C, przy pomiarze termometrem bezdotykowym na nadgarstku, powinna opuścić Gmach WIBHIŚ).

3. Każda osoba wchodząca do Gmachu WIBHiIŚ jest zobowiązana do zasłonięcia nosa i ust maseczką lub przyłbicą w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.

4. Używanie maseczek lub przyłbic jest obowiązkowe w całym Gmachu WIBHiIŚ. Maseczki lub przyłbice zapewniane są we własnym zakresie przez pracowników oraz doktorantów.

5. W czasie przerw można opuszczać Gmach WIBHiIŚ przy zachowaniu dystansu społecznego określonego przepisami prawa.

6. Pracownicy są zobowiązani do bieżącego, codziennego korzystania z poczty służbowej (imię.nazwisko@pw.edu.pl) oraz zapoznawania się z korespondencją; niedozwolone jest korzystanie w celach służbowych z adresów prywatnych.

7. Pracownicy są zobowiązani do bieżącego, codziennego korzystania ze strony internetowej WIBHiIŚ oraz PW w celu zapoznawania się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania uczelni, w szczególności z wewnętrznymi aktami prawnymi.

8. Rekomendowane jest częste wietrzenie pomieszczeń pracy indywidualnej (pokoi pracowniczych).

 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, doktoranta lub studenta

1. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zachorowania na COVID-19 pracownik, doktorant lub student przebywający poza Wydziałem, jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Dziekana – mailem (dziekan.wibhis@pw.edu.pl) oraz do przesłania informacji na adres powiadomienia@pw.edu.pl.

2. Pracownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania kierownika jednostki organizacyjnej o konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 albo konieczności odbycia izolacji w warunkach domowych oraz o każdej zmianie w tym zakresie.

3. Informację, o której mowa w ust. 2, należy przekazać kierownikowi jednostki organizacyjnej wraz z informacją o okresie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, mailem albo telefonicznie oraz przesłać mailem na adres: powiadomienia@pw.edu.pl, oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami i komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

4. W przypadku nieudostępnienia PW przez ZUS informacji o objęciu kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych pracownik, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny lub izolacji składa oświadczenie, zgodnie z wzorem określonym przez ZUS, link: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowakwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2556004

5. Jeżeli student, doktorant lub pracownik przejawia niepokojące objawy choroby podczas przebywania na Wydziale, należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć lub wykonywanej pracy. Student, doktorant lub pracownik przejawiający niepokojące objawy choroby powinien opuścić Gmach WIBHIŚ.

Przydatne kontakty

 • Infolinia NFZ: 800 190 590
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (Warszawa) : 22 25 00 115
 • Wojewódzki Inspektorat Sanitarny (Warszawa): 22 690 90 01 – 06
 • Wojewódzki Szpital Zakaźny (Warszawa): 22 33 55 261
 • Pomoc psychologiczna: www. bss.pw.edu.pl

 

Ponadto prosimy zapoznać się z następującymi dokumentami


 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW

 

Ogólne zasady pracy na Wydziale

1. Po wejściu do Gmachu WIBHiIŚ należy zdezynfekować dłonie, poddać się pomiarowi temperatury skóry (osoba o temperaturze powyżej 37,5°C, przy pomiarze termometrem bezdotykowym na nadgarstku, powinna opuścić Gmach WIBHIŚ).

2. Każda osoba wchodząca do Gmachu WIBHiIŚ jest zobowiązana do zasłonięcia nosa i ust maseczką lub przyłbicą w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.

3. Używanie maseczek lub przyłbic jest obowiązkowe w całym Gmachu WIBHiIŚ. Maseczki lub przyłbice zapewniane są we własnym zakresie przez studentów.

4. W czasie przerw można opuszczać Gmach WIBHiIŚ przy zachowaniu dystansu społecznego określonego przepisami prawa.

5. Wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej, w korespondencji z Uczelnią, są obowiązani do korzystania wyłącznie z ich indywidualnych adresów e-mail w domenie PW (nr_albumu@pw.edu.pl).

6. Studenci są zobowiązani do bieżącego, codziennego korzystania ze strony internetowej WIBHiIŚ oraz PW w celu zapoznawania się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania uczelni, w szczególności z wewnętrznymi aktami prawnymi.

 

Zasady uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych

1. W roku akademickim 2021/2022, w semestrze zimowym tj. od 1.10.2021 do 01.02.2021, zajęcia realizowane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na WIBHiIŚ odbywają się w trybie stacjonarnym mieszanym, a zatem w formie stacjonarnej i zdalnej w następującym podziale:

a) zajęcia laboratoryjne odbywają się w formie stacjonarnej.

b) wykłady, ćwiczenia audytoryjne i projektowe, pracownie oraz seminaria są realizowane w formie stacjonarnej lub zdalnej.

2. Zajęcia dydaktyczne są realizowane (zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej) zgodnie z planem zajęć opublikowanym w USOS.

3. Zajęcia w formie stacjonarnej odbywają się w Gmachu WIBHiIŚ w salach wskazanych w USOS. Podczas zajęć stacjonarnych student jest zobowiązany do zgłoszonego podejrzenia zakażenia u pracownika lub studenta, zgodnie z zasadami postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika lub studenta.

4. Zajęcia w formie zdalnej prowadzone są za pomocą aplikacji MS Teams i platformy Moodle. Na stronie https://is.pw.edu.pl/podpowiedzi/są zamieszczone materiały pomocnicze i instrukcje.

 

Regulamin korzystania z sal dydaktycznych

1. W sali nie mogą znajdować się osoby postronne, inne niż studenci danej grupy przypisani do zajęć w USOS oraz prowadzący zajęcia.

2. Należy wietrzyć salę przed rozpoczęciem zajęć oraz na każdej przerwie.

 

Procedura realizacji egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe obywają się w formie stacjonarnej.

 

Sposób przeprowadzania praktyk

Ogólne zasady realizacji praktyk przedstawione są na stronie https://is.pw.edu.pl/praktyki/.

 

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ lub umów bilateralnych

Kwestię wyjazdów w okresie epidemii COVID-19 reguluje Zarządzenie nr 58/2021 Rektora PW z dnia 30/06/2021 zmieniające zarządzenie nr 104/2020 Rektora PW w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID – 19 od dnia 1 października 2020 r.

 

Informacja dla studentów odwiedzających dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

1. Preferowany jest kontakt zdalny z pracownikami Dziekanatu (email, telefon, MS Teams). Wizyty osób odwiedzających powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum.

2. Wizyty pracowników, studentów oraz doktorantów w Dziekanacie w sprawach, których nie można zrealizować zdalnie, możliwe są po uprzednim wyznaczeniu terminu drogą telefoniczną lub mailową.

3. W Dziekanacie może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca, wymagane jest zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

Dane kontaktowe do Dziekanatu przedstawione są na stronie: https://is.pw.edu.pl/kontakt/

 

Informacja dla studentów korzystających z zasobów biblioteki

Zasady korzystania z pomieszczeń i zbiorów Biblioteki WIBHiIŚ PW są podporządkowane aktualnie obowiązującym przepisom prawa, rekomendacjom Biblioteki Narodowej oraz zasadom bezpieczeństwa, które opierają się na zachowaniu zasad reżimu sanitarnego: maseczki, dezynfekcja rąk oraz dystans.
Od października godziny otwarcia biblioteki to 9:00-16:00.

Zasady:
1. Użytkownicy biblioteki, jak i wszyscy jej pracownicy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust maseczką, w szczególności w przestrzeniach wspólnych.

2. Zwroty w ramach tzw. „brudnej drogi” realizowane będą wyłącznie w pomieszczeniu 306, które na czas 1-dniowej kwarantanny książek, będzie miejscem do tego przeznaczonym.

3. Wypożyczenia w ramach tzw. „czystej drogi” realizowane będą tak, jak dotychczas w pomieszczeniu 319,

4. Na czas odwiedzin w bibliotece obowiązują:

a) dezynfekcja rąk przy wejściu do biblioteki,
b) osłona nosa i ust (rekomendowana maseczka),
c) w Wypożyczalni jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, z zachowaniem zalecanego dystansu,
d) w pomieszczeniu/przestrzeni korytarza w celu zwrotu materiałów bibliotecznych jednocześnie będzie można przebywać maksymalnie 5 osobom oczywiście z zachowaniem zalecanego dystansu.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biblioteki WIBHiIŚ PW za pośrednictwem numerów telefonów: 22 234 7689; 22 825 0611 oraz poprzez adresy e-mailowe dostępne na stronie www.is.pw.edu.pl

Zachęcamy również do korzystania z zasobów on-line oraz kontaktu z Oddziałem Informacji i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki Głównej PW: tel.: 22 234 7300; 22 628 7184; e-mail oin.bg@pw.edu.pl lub poprzez usługę Zapytaj bibliotekarza

 

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, doktoranta lub studenta

1. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zachorowania na COVID-19 pracownik, doktorant lub student przebywający poza Wydziałem, jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Dziekana – mailem (dziekan.wibhis@pw.edu.pl) oraz do przesłania informacji na adres powiadomienia@pw.edu.pl.

2. Pracownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania kierownika jednostki organizacyjnej o konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 albo konieczności odbycia izolacji w warunkach domowych oraz o każdej zmianie w tym zakresie.

3. Informację, o której mowa w ust. 2, należy przekazać kierownikowi jednostki organizacyjnej wraz z informacją o okresie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, mailem albo telefonicznie oraz przesłać mailem na adres: powiadomienia@pw.edu.pl, oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami i komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

4. W przypadku nieudostępnienia PW przez ZUS informacji o objęciu kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych pracownik, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny lub izolacji składa oświadczenie, zgodnie z wzorem określonym przez ZUS, link: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowakwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2556004

5. Jeżeli student, doktorant lub pracownik przejawia niepokojące objawy choroby podczas przebywania na Wydziale, należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć lub wykonywanej pracy. Student, doktorant lub pracownik przejawiający niepokojące objawy choroby powinien opuścić Gmach WIBHIŚ.

 

Przydatne kontakty

 • Infolinia NFZ: 800 190 590
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (Warszawa) : 22 25 00 115
 • Wojewódzki Inspektorat Sanitarny (Warszawa): 22 690 90 01 – 06
 • Wojewódzki Szpital Zakaźny (Warszawa): 22 33 55 261
 • Pomoc psychologiczna: www.bss.pw.edu.pl

 

Ponadto prosimy zapoznać się z następującymi dokumentami

 
Zmiana rozmiaru fontu