Zasady funkcjonowania WIBHIŚ

WEJŚCIE DO BUDYNKU

Osoby wchodzące do Gmachu WIBHiIŚ przed wejściem muszą się poddać pomiarowi temperatury ciała oraz podpisać oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, że:

 1. Nie wykazuję objawów chorobowych wskazujących na zarażenie COVID-19.
 2. W ciągu ostatnich 12 h nie przyjmowałam/em leków zawierających paracetamol lub ibuprofen.
 3. Nie miałam/em wykonywanych w ciągu ostatnich 14 dni testów na COVID-19.
 4. W ciągu ostatnich 14 dni nie przebywałam/em na kwarantannie z powodu podejrzenia o zakażenie COVID-19.
 5. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie lub izolacji z powodu podejrzenia o zakażenie COVID-19.
 6. W ciągu ostatnich 14 dni, według mojej najlepszej wiedzy, nie miałam/em kontaktu z osobami wykazującymi objawy chorobowe wskazujące na zakażenie COVID-19.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z WIND

 1. Rekomendowanie jest korzystanie z windy jedynie w uzasadnionych przypadkach.
 2. Osoby korzystające z windy muszą używać maseczek lub/i przyłbic.
 3. Jednorazowo w windzie mogą przebywać 2 osoby.
 4. Należy zachować bezpieczny dystans.

 

INFORMACJA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH SEKRETARIAT

Od dn. 1.06.2020 roku zostają wprowadzone poniższe zasady funkcjonowania Sekretariatu Wydziału:

 1. Preferowany jest kontakt zdalny z pracownikami sekretariatu (email, telefon, Ms Teams). Wizyty osób odwiedzających powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum.
 2. Wizyty studentów w sekretariacie mogą odbywać się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 22 234 7887.
 3. W sekretariacie może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca, wymagane jest zasłanianie ust i nosa.
 4. Obowiązkiem każdej osoby odwiedzającej sekretariat jest wpisanie się do rejestru osób odwiedzających.
 5. W sekretariacie jest wydzielona tzw. bezpieczna strefa, gdzie można pozostawić dokumenty oraz wpisać się do rejestru osób odwiedzających.
 6. Drzwi z korytarza do pomieszczenia, w którym znajduje się ksero (p. 301) są otwarte w godzinach pracy sekretariatu. Zamknięte zostaje przejście między sekretariatem (p. 302) a pomieszczeniem z ksero (p. 301).
 7. W pokoju z ksero (p. 301) może przebywać tylko jedna osoba.
 8. W pokoju z ksero znajdują się dwa płyny do dezynfekcji: jeden do dezynfekcji rąk, a drugi do dezynfekcji urządzeń ksero oraz jednorazowe ręczniki. Przed rozpoczęciem używania ksero, należy zdezynfekować ręce płynem do rąk, jak również zdezynfekować urządzenie ksero przy pomocy oznaczonego płynu oraz jednorazowych ręczników.
 9. Ze względów bezpieczeństwa lista obecności zostaje udostępniona w p. 301, zaleca się podpisywanie listy swoim długopisem lub długopisem pobranym z pojemnika ‘zdezynfekowane’.

 

INFORMACJA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH BIBLIOTEKĘ

Od 1 czerwca br. w związku z częściowym przywróceniem działalności Politechniki Warszawskiej nastąpiło stopniowe przywracanie bezpośredniej obsługi czytelników.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, w zakresie zwrotów i wypożyczeń materiałów bibliotecznych:

 • Zwroty w ramach tzw. „brudnej drogi” realizowane są wyłącznie w pomieszczeniu 306, które na czas 14-dniowej kwarantanny książek, jest miejscem do tego przeznaczonym,
 • Wypożyczenia w ramach tzw. „czystej drogi” realizowane są tak, jak dotychczas w pomieszczeniu 319,
 • Nieczynne pozostają: Czytelnia Główna (sala 306) i Pracownia komputerami (sala 318)

 Na czas odwiedzin w Bibliotece obowiązują:

 • dezynfekcja rąk przy wejściu do Biblioteki,
 • osłona nosa i ust, (oraz rekomendowane używanie własnych rękawic ochronnych),
 • w Wypożyczalni jednorazowo max. 2 osoby, z zachowaniem zalecanego dystansu,
 • do zwrotów max. 5 osób, z zachowaniem zalecanego dystansu.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biblioteki WIBHiIŚ PW za pośrednictwem numerów telefonów: 22 234 7689; 22 825 0611 oraz poprzez adresy e-mailowe dostępne na stronie www.is.pw.edu.pl

Zachęcamy również do korzystania z zasobów on-line oraz kontaktu z Oddziałem Informacji i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki Głównej PW:    tel: 22 234 7300; 22 628 7184; e-mail oin.bg@pw.edu.pl lub poprzez usługę Zapytaj bibliotekarza: https://bg.pw.edu.pl/index.php/zapytaj-bibliotekarza

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

Z dniem 01.06.2020 roku dziekanat działa z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:

 • obsługa administracyjna studentów jest realizowana w sposób zdalny tj. mailowo i telefonicznie: dziekanat.wibhis@pw.edu.pl Kierownik Dziekanatu: katarzyna.gula@pw.edu.pl Studia stacjonarne II stopnia i studia anglojęzyczne: aleksandra.albinska@pw.edu.pl Studia stacjonarne I stopnia: edyta.laskowska@pw.edu.pl Stypendia, sprawy socjalne i wymiana międzynarodowa: ewelina.zietek@pw.edu.pl Plany zajęć i programy studiów: bartosz.stelmach@pw.edu.pl; tel. 22-234-74-25, 22-234-61-34, 22-234-15-72, 22-234-61-32;
 • wizyty studentów w biurze Dziekanatu, w sprawach, których nie można załatwić zdalnie, możliwe są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu spotkania (za pośrednictwem poczty e-mail).

W momencie zaobserwowania u siebie niepokojących objawów zdrowotnych wskazujących na infekcję COVID-19 proszę postępować zgodnie z procedurami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz zgłosić ten fakt w dziekanacie wydziału (tel. 22-234-75-97, e-mail: dziekan.niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl).

Prosimy na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronach internetowych Politechniki Warszawskiej (www.pw.edu.pl) i Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (www.is.pw.edu.pl) i postępować według publikowanych tam zaleceń.

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I PODYPLOMOWYCH

Z dniem 01.06.2020 roku dziekanat działa z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:

– obsługa administracyjna studentów jest realizowana w sposób zdalny, telefonicznie i mailowo: tel. 22-234-75-97, e-mail: dziekan.niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl, iwona.latecka@pw.edu.pl, magdalena.jarosz@pw.edu.pl

– wizyty studentów w sprawach, których nie można załatwić zdalnie, możliwe są po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie na konkretną godzinę.

W momencie zaobserwowania u siebie niepokojących objawów zdrowotnych wskazujących na infekcję COVID-19 proszę postępować zgodnie z procedurami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz zgłosić ten fakt w dziekanacie wydziału (tel. 22-234-75-97, e-mail: dziekan.niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl).

Proszę na bieżąco śledzić informacje pojawiające się na stronach internetowych Politechniki Warszawskiej (www.pw.edu.pl) i Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (www.is.pw.edu.pl) i postępować według publikowanych tam zaleceń.

 

 

Ponadto prosimy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Wytyczne do przeprowadzania publicznych obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym w Radzie Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW

Zarządzenie Rektora nr 33/2020 z dnia 26/05/2020 w sprawie ustalenia zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 32/2020 z dnia 26/05/2020 w sprawie ustalenia zakresu, zasad i harmonogramu działań związanych z częściowym przywracaniem działalności dydaktycznej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 27/2020 z dnia 4/05/2020 w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na studiach pierwszego i drugiego stopnia w procesie kształcenia na odległość w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oraz pozostałymi regulacjami PW w tym temacie dostępnymi na stronie https://www.pw.edu.pl/pw/Aktualnosci/Koronawirus-a-funkcjonowanie-PW-najwazniejsze-informacje

 

Zmiana rozmiaru fontu