Zmiany zasad wyjazdów Erasmus+

W związku z tym, że na przyszły rok akademicki został okrojony budżet na wyjazdy studenckie w ramach programu Erasmus+ (studia, praktyki i krótkoterminowe mobilności mieszane, tzw. BIP), Centrum Współpracy Międzynarodowej PW obostrzyło zasady wyjazdów.

Podstawowe zmiany są następujące:

STUDIA:

W roku akademickim 2023/2024 z powodu ograniczonego budżetu dofinansowanie jest przyznawane jedynie na jeden semestr. Otrzymanie wsparcia finansowego na drugi semestr będzie uzależnione od możliwości finansowych Uczelni.

PRAKTYKI:

Rekrutacja na praktyki ma charakter ciągły i trwa do momentu wyczerpania środków finansowych przyznanych PW na ten cel. Z powodu ograniczonego budżetu dofinansowanie jest przyznawane na maksimum 3 miesiące.

STUDIA i PRAKTYKI:

Uczestnicy, którzy zadeklarują podróż niskoemisyjnymi środkami transportu (pociąg, autobus lub wspólne korzystanie z samochodu osobowego – carpooling) na ponad połowie realizowanej trasy licząc podróż w obie strony, otrzymają jednorazową dopłatę uzupełniającą w wysokości 50 Euro. Dodatkowo naliczone zostanie wsparcie indywidualne na koszty utrzymania na maksymalnie 4 dni spędzone w podróży (łącznie w obie strony). Liczba przyznanych dodatkowych dni na podróż (w jedną stronę) jest zależna od odległości dzielącej siedzibę PW i siedzibę organizacji przyjmującej, liczonej za pomocą kalkulatora odległości znajdującego się na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

według następującego rozdzielnika:

Odległość Liczba dni w podróży (w jedną stronę)
0-1999 km 1
2000 km lub więcej 2

W celu udokumentowania podróży “green travel” należy przed podpisaniem umowy finansowej złożyć w UAPE kopie biletów lub oświadczenie o wspólnym korzystaniu z samochodu osobowego (wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej erasmus.pw.edu.pl). Jeżeli uczestnik zdecyduje się odbyć podróż „green travel” jedynie w drodze powrotnej, kopie biletów lub oświadczenie o wspólnym korzystaniu z samochodu osobowego musi przysłać do UAPE najpóźniej 7 dni przed planowanym zakończeniem pobytu. Wnioski złożone po powrocie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe dofinansowanie z tytułu „green travel” będzie wypłacone wraz z pozostałymi komponentami stypendium Erasmus+.

 

Szczegółowe zasady wyjazdów znajdują się w poniższych dokumentach:

Zasady – studia

Zasady – praktyki

Zasady – krótkoterminowe mobilności mieszane (BIP)

Zmiana rozmiaru fontu