Ochrona Środowiska – studia II stopnia

Biorąc pod uwagę sugestie studentów, prowadzących oraz sytuację na rynku, zmodyfikowaliśmy program studiów II stopnia na kierunku: Ochrona Środowiska. Wprowadziliśmy system modułowy i rozszerzyliśmy ofertę przedmiotów obieralnych. 

W naszej nowej ofercie jest 360 godzin wykładów, 120 godzin ćwiczeń, 165 godzin laboratoryjnych, 135 godzin zajęć projektowych i 60 godzin zajęć komputerowych – to Ty decydujesz, jak sobie poukładasz z nich plan (większość modułów ma przeważającą liczbę przedmiotów obieralnych).

HES 

Nauka o danych 

Chemia

Zagrożenia środowiskowe

Ochrona atmosfery i klimatu

Ochrona powierzchni ziemi

Ochrona wód

Technologie i systemy w gospodarce o obiegu zamkniętym

Biotechnologia

Zarządzanie ochroną środowiska

Praktyki

Moduł dyplomowy

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Ochrona Środowiska posiada pogłębioną wiedzę w zakresie nowoczesnych metod i technologii stosowanych w ochronie środowiska, zgodnych z trendami światowymi w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i środowiska. Posiada umiejętność posługiwania się nowoczesnymi metodami, technikami i narzędziami niezbędnymi do pomiaru, analizy, modelowania i prognozowania zmian zachodzących w środowisku. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy dotyczące ochrony i kształtowania zasobów wodnych, ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, wskazując rozwiązania adekwatne do potrzeb przemysłu, gospodarki komunalnej oraz administracji publicznej i samorządowej. Posiada ugruntowaną wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie w badaniach laboratoryjnych w zakresie chemicznych i biologicznych metod ochrony środowiska, a także zastosowania (bio)technologii w ochronie środowiska. Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę techniczną, a także znajomość mechanizmów ekonomicznych i społecznych do poprawy stanu środowiska i dążenia w kierunku zrównoważonej, niskoemisyjnej i konkurencyjnej gospodarki w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi oraz literaturą fachową, a także zna język obcy. Posiada zasób wiedzy niezbędny do podjęcia studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Ochrona Środowiska może znaleźć zatrudnienie w:

  • działach ochrony środowiska przedsiębiorstw przemysłowych branży energetycznej, paliwowej, wydobywczej, chemicznej;
  • przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za eksploatację obiektów gospodarki komunalnej;
  • instytutach badawczych;
  • instytucjach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska (Inspekcja Ochrony Środowiska, ministerstwa, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, starostwa);
  • biurach projektowych i firmach konsultingowych, a także w firmach informatycznych pracujących na potrzeby ochrony środowiska.

 

Zmiana rozmiaru fontu