Ubezpieczenie NFZ (ZUS)

Ubezpieczenie NFZ (ZUS)

 

Student do ukończenia 26 lat jest ubezpieczony przez jednego z rodziców u niego w zakładzie pracy. Studenci, którzy ukończyli 26 lat nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Żeby móc dalej korzystać z bezpłatnej opieki medycznej (w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia), studenci proszeni są o kontakt mailowy z Dziekanatem (ilona.suska@pw.edu.pl). Do wiadomości proszę dołączyć wypełniony formularz ZUS ZZA oraz Wniosek (oba druki do pobrania niżej).

Sytuacja dotyczy wyłącznie studentów niepracujących, nieubezpieczonych poza uczelnią – składkę może odprowadzać inny podmiot np.: pracodawca.
W wyjątkowych sytuacjach student, który nie ukończył 26 roku życia może być ubezpieczony przez uczelnię, za zgodą Dziekana. Takimi przypadkami są m.in. śmierć rodziców.

Zasady i tryb wnoszenia odpłatności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych studentów i uczestników studiów doktoranckich

 1. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, (Dz.U. nr 28, poz. 153, z póź. zmian.) obowiązkiem Uczelni jest zgłoszenie do ubezpieczenia, poprzez ZUS, studentów i uczestników studiów doktoranckich (zwanych dalej doktorantami) którzy:
  • nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub też nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
  • ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.
  Za zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uczelnia odprowadza składki, które są finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa.
 2. W celu jednoznacznego stwierdzenia czy obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Uczelni student/doktorant wypełnia Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym studenta/doktoranta Politechniki Warszawskiej. W przypadku ubezpieczenia członka rodziny studenta należy również uzupełnić Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny studenta/doktoranta Politechniki Warszawskiej.
 3. Osoby, które złożą oświadczenie wskazujące na konieczność zgłoszenia ubezpieczenia przez Uczelnię wypełniają właściwe druki ZUS. Są to:
  • dla studentów i doktorantów: ZUS ZZA (proszę wypełnić punkt III, IV, VIII i IX jeżeli to konieczne oraz podpisać się jako osoba zgłaszana),
  • dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania zgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCZA,
  • dla członków rodzin, posiadających adres zamieszkania niezgodny z adresem studenta lub doktoranta: ZUS ZCNA
 4. Student zostaje objęty ubezpieczeniem od dnia złożenia kompletnych dokumentów.

Student podejmując pracę zarobkową, w przypadku, gdy pracodawca będzie odprowadzał składki zdrowotne, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Uczelni, składając Wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta Politechniki Warszawskiej, członka rodziny (ilona.suska@pw.edu.pl).

Zmiana rozmiaru fontu